Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Hovsveien 44, tidligere Bø planteskole - varsel om oppstart av detaljreguleringsplan

Ragnhild Wendelbo Endret:28.12.2015 14:23
Hovsveien 44 mm - tidligere Bø planteskole gnr. 166, bnr. 38 - samt gnr. 166, bnr. 6, 13, 14 og 29 (Plan-ID G-683)
Varsling:
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at det igangsettes arbeid med detaljreguleringsplan for området som i tekst og med kart er beskrevet nedenfor.
 
Tiltakshaver:
Tiltakshaver er byggefirmaet Gjødalstuen og Moen AS.
 
Planområdet:
Planområdet omfatter gnr. 166, bnr. 6, 13, 14, 29 og 38, beliggende vest for Hovsveien, nord for Vekterveien og syd for Grenaderveien i Halden kommune. Planområdet framkommer av oversiktskartet nedenfor og kart over planområdet med avgrensning.
 
Oversiktskart

  
 
Forholdet til kommuneplan:
Planområdets areal er anvist som område for bebyggelse og anlegg/boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan for Halden kommune – dels som nytt (område B21) og dels som eksisterende.
 
Bakgrunn:
Tiltakshaver ønsker å legge til rette for utbygging av boligbebyggelse på gnr. 166, bnr. 38 (tidligere Bø planteskole). Gnr. 166, bnr. 6, 13 og 14 er i tillegg tatt med i planområdet for å knytte nytt boligområde med en gangadkomst mot Grenaderveien – samtidig som bnr. 6 og 14 kan utnytte sitt fortettingspotensial. Bnr. 13 er bebygd og tas med i planen aht en samlet vurdering av avkjørsler til Grenaderveien. Bnr. 29 er bebygd og tas med i planen aht frisiktsone mot Hovsveien. Tilstøtende arealer i området består av eneboligbebyggelse som igjen avgrenses av mindre skogsområder og jordbruksområder.
Planforslaget vil legge opp til en bygningsstruktur som tilpasses det eksisterende miljøet. I utgangspunktet er det tenkt en blanding av rekkehus, eneboliger i kjede og frittliggende eneboliger. Kjøreadkomst til området er planlagt fra syd via Vekterveien.  I tillegg er det mulighet for en gangadkomst til området fra Grenaderveien. Offentlig vann og avløp finnes i området. 
Konsekvensutredning:
Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning jf. Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2009-06-26-855).

Merknader:
Eventuelle merknader/innspill til arbeidet kan sendes:
Post:
Rambøll
Avdeling plan og arkitektur
Pb. 383
1601 Fredrikstad
 
 
Frist for innspill: 20. februar 2013

Opprettet: 10.01.2013 07:37

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar