Tittel: Kunngjøring - forutsigbarhet i bruk av utbyggingsavtaler
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Kunngjøring---forutsigbarhet-i-bruk-av-utbyggingsavtaler.aspx
Kunngjøring - forutsigbarhet i bruk av utbyggingsavtaler

Kunngjøring - forutsigbarhet i bruk av utbyggingsavtaler

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 14:51
​Avtalevilkår ved bruk av utbyggingsavtaler i Halden kommune.
Vedtatt Halden kommunestyre 26. juni 2014 sak 2014/61.

​1. Geografisk avgrensing

Halden kommune åpner for at inngåelse av utbyggingsavtaler kan gjelde hele kommunens geografiske område, når en eller flere forutsetninger om avtaleinngåelse for øvrig er til stede.

 
2. Tiltak det kan inngå utbyggingsavtaler for
 
Utbyggingsavtale forutsettes inngått før igangsettelsestillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan (kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan) med tilhørende bestemmelser også forutsetter bygging/oppgradering av offentlige anlegg og /eller tilpasning til slike anlegg.
Med offentlige anlegg menes alle anlegg/tiltak som er vist som offentlig regulerte formål i arealplanen og som følger av bestemmelser til planen, for eksempel offentlige trafikkanlegg, offentlige friområder, lekeplasser og liknende. Offentlige anlegg omfatter også ledninger for vann, avløp, fjernvarme og lignende. Det kan også være ikkekommunale tiltak som i en arealplan er ment for allmennheten.
Utbyggingsavtalen skal vedlegges søknad om igangsettelsestillatelse for utbyggingsprosjektet.
 
Teknisk og grønn infrastruktur
• Vei, vann og avløp, gang- og sykkelveier, friområder, lekearealer, grøntstruktur samt tilliggende tiltak for at infrastrukturen skal fungere.
 
Andre tiltak som er nødvendige for gjennomføring av planvedtak:
• Spesielle infrastrukturtiltak som følger av den konkrete utbyggingen (for eksempel tyngre eksterne veianlegg og vann- og avløpsanlegg, belysning og skilting og turveier, eksempevis også skiløyper o.l)
• Miljø- og kulturtiltak (støyskjerming, håndtering av forurenset grunn, kvalitetstiltak i fellesområder, byrom og parkanlegg, bruk av alternative energikilder med mer).
• Organisatoriske tiltak (velforeninger, organisering i forhold til privat drift og vedlikehold av anlegg).
• Utbyggingstakt
 
Boligsosiale tiltak
• Utbyggingsavtale kan inngås der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område eller største og minste boligstørrelse. Det kan også inngås for å stille krav til bygningers utforming, herunder utforming som går lenger enn det som kan vedtas i plan, (livsløpsstandard, krav til universell utforming, tilpasning til ulike brukergrupper, krav til kvalitet, herunder krav til energieffektivitet med mer.) Det samme gjelder der kommunen eller andre skal ha forkjøpsrett til en andel av boligene (Forkjøpsrett for andel av boligene til markedspris, kommunen eller andre).
 
3. Hovedprinsipp for kostnadsfordeling
 
• Hovedprinsipp for finansiering av utbyggingsavtaler er at den enkelte utbygger må påregne å dekke alle kostnader som har direkte sammenheng med egen utbygging. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen og ha direkte sammenheng med utbyggingen (for eksempel utviding av kommunal veg, bygging av gang- og sykkelveg i tilknytning til området, VA-anlegg/ledningsnett som er nødvendig eller får merbelastning som følge av utbyggingen).
• Ved alle typer utbygging i hele Halden kommune, skal kommunalteknisk infrastruktur med nødvendige tilknytninger og sammenkoblinger til eksisterende infrastruktur bekostes av utbygger. All infrastruktur som skal overtas til eierskap, drift og vedlikehold av Halden kommune, skal opparbeides etter den til enhver tid gjeldende kommunale standard. Annen allmennyttig ikke-kommunal infrastruktur skal opparbeides i henhold til krav gitt av den respektive enhet. Mer spesifikke krav kan legges inn i reguleringsplanens bestemmelser.
• Utbygger dekker kommunens utgifter i tilknytning til inngåelse og forvaltning av avtalene. Utbygger dekker også eventuelle utgifter kommunen har forskuttert gjennom tidligere planlegging i utbyggingsområdet. Kostnadene vil variere i hvert enkelt tilfelle og må avklares i det enkelte prosjekt.
• Nødvendig kunngjøring av oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale skal bekostes av utbygger.
 
4. Aktuelle kommunale dokumenter
 
Dokumenter som kommuneplanens arealdel og samfunnsdel samt ulike kommunedelplaner, gir viktige opplysninger om kommunens samfunnsmessige mål og vil være viktige grunnlag for utbyggingsavtaler. Den enkelte reguleringsplan, normer for standard for kommunaltekniske anlegg og eventuelle andre kommunale planer legges også til grunn ved forhandling av utbyggingsavtaler.
 
5. Prinsipp for gjennomføring
 
Utbygger må:
• Utarbeide nødvendig (detalj)reguleringsplan og tekniske tegninger som er nødvendige for utbyggingsområdet.
• Informere kommunen om planlagt utbygging – status, omfang og tidsplan.
• Avklare eiendomsforholdene.
• Finansiere selve utbyggingen.
 
Kommunen må:
• Vedta planer for utbyggingsområder gjennom kommuneplanens arealdel, kommunedelplan og/eller reguleringsplan.
• Koordinere kommunens interesser i området.
• Forhandle frem avtaleutkast.
• Avtalen vedtas av bystyret eller den bystyret delegerer myndigheten til.
 
Der det er mulig, bør arbeid med reguleringsplan og arbeid med utbyggingsavtalen samordnes. Spørsmål omkring utbyggingsavtaler bør uansett reises på oppstartsmøtet for reguleringsplanarbeidet.
Innholdet i utbyggingsavtaler skal ellers være i tråd med Kommunal – og regionaldepartementets veileder for Utbyggingsavtaler av 1. juli 2006, samt vedlegg til veilederen.
 
 
Opprettet: 08.07.2014 13:34
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Kunngjøring - forutsigbarhet i bruk av utbyggingsavtaler