Tittel: Kunngjøring - Forslag til ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Kunngjøring-Forslag-til-ny-statlig-planbestemmelse-for-lokalisering-av-kjøpesentre-og-handel-.aspx
Kunngjøring - Forslag til ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Kunngjøring - Forslag til ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 14:50
​Miljøverndepartementet har i brev av 27.august 2013 sendt forslag til ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel ut på høring til alle landets kommuner.

​Bestemmelsen avløser gjeldende rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre iverksatt 1.juli 2008. Forslaget er hjemlet i plan- og bygningsloven § 6-3 første ledd, og innebærer at det ikke kan etableres kjøpesentre og større handelsvirksomheter utenfor byer og tettsteder med mindre dette er i tråd planer nyere enn 1. juli 2008.

Forslaget legges ut til offentlig ettersyn i alle kommunene til og med 25.oktober 2013. Forslaget er også lagt ut på www.planlegging.no.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/planbestemmelse-kjopesentre-handel/kunngjoring.html?id=734901

Eventuelle uttalelser sendes Miljøverndepartementet (Postboks 8013Dep, 0030 Oslo eller postmottak@md.dep.no) innen 25.oktober 2013.

Miljøverndepartementet

 
Opprettet: 03.10.2013 12:04