Tittel: Oscar Torp Heimen, gnr/bnr 16/3 - Varsel om oppstart av detaljregulering
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Oscar-Torp-Heimen,-gnrbnr-163---Varsel-om-oppstart-av-detaljregulering.aspx
Oscar Torp Heimen, gnr/bnr 16/3 - Varsel om oppstart av detaljregulering

Oscar Torp Heimen, gnr/bnr 16/3 - Varsel om oppstart av detaljregulering

Ragnhild Wendelbo Endret:29.12.2015 05:50
På vegne av hjemmelshaver Oscar Torp Heimen andelslag varsler Cowi AS oppstart av arbiedet med detaljregulering av eiendommen gnr/bnr 16/3 Oscar Torp Heimen ved Ringdalsfjorden. Frist for å komme med merknader er 15.02.2013
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved at COWI AS har igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for gnr. 16 bnr. 3 Oscar Torp Heimen i Halden kommune. Forslagsstiller er Oscar Torp Heimen andelslag, og planområdets avgrensning fremgår av kartet nedenfor.
 
Planområdet
Planområdet ligger ved Ringdalsfjorden og innseilingen til Halden, mellom de to Svinesundsbruene. Se oversiktskart. Området omfatter størstedelen av eiendom gnr. 16 bnr. 3, og arealet er om lag 21 dekar.

kart%20oppstartOmrådet er i kommuneplanens arealdel, vedtatt 22.06.2011, avsatt til LNF-område med hensynssone for kulturmiljø og landskap.
 
Området ligger innenfor eksisterende reguleringsplan G-600 for «Områdene langs tidligere E6 fra Svinesund til Hellekleiva», og denne planen gjelder foran kommuneplanens arealdel. Området er regulert til allmennyttig formål forsamlingslokale og spesialområde for bevaring av kulturminner og landskap.
 
Den nye planen vil erstatte den gamle der områdene overlapper.
 
Formålet med reguleringen
Hensikten med reguleringsarbeidet er å endre formål fra allmennyttig formål – forsamlingslokale til bolig for den bebygde delen av eiendommen. Den del av eiendommen som i eksisterende regulering er avsatt til spesialområde forventes videreført som hensynssone, samtidig som området skifter formål til LNF/grønnstruktur el. Det er ikke tenkt tilrettelegging for ny utbygging i området, men mulighet for etablering av båtplasser knyttet til eiendommen vil bli vurdert.
 
Følgene av bruksendringen vil blant annet være knyttet til reduksjon av trafikk, da det vil bli mindre store arrangementer på eiendommen enn det er i dag. En viktig del av planarbeidet blir å vurdere tiltak for å sikre allmennhetens tilgjengelighet langs sjøen.
 
Det er vurdert at reguleringsplanen ikke utløser krav om konsekvensutredning (KU), se egen vurdering. I planarbeidet vil likevel en rekke temaer bli belyst, og det vil være et spesielt fokus på rekreasjon, landskap, estetikk og kulturmiljø.
 
Forslagsstiller og grunneier
Planen vil bli utarbeidet av COWI AS på vegne av grunneier Oscar Torp
Heimen andelslag.
 
Innspill til reguleringsplanarbeidet kan rettes til:
 
COWI AS,
v/ Ingebjørg Løset Øpstad
Postboks 123
1601 Fredrikstad
E-post: ilos@cowi.no
 
Frist for merknader er satt til 15.02.2013.
Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen, og følger planforslaget.
Opprettet: 17.01.2013 10:51
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Oscar Torp Heimen, gnr/bnr 16/3 - Varsel om oppstart av detaljregulering