Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - området Grønlia

Karine Engebretsen Endret:29.12.2015 05:54
I henhold til plan og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av detaljreguleringsarbeid:
 
REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET GRØNLIA, HALDEN KOMMUNE. Planident: G-681
Planområdet har et areal på ca. 101 daa, og omfatter i hovedsak (gnr./bnr.): 49/6, 49/8. Øvrige eiendommer innenfor planavgrensningen er: 49/33, 49/35, 49/45, 49/46, 49/60, 49/160, samt del av 57/8, 65/1, 65/13 og 501/231. Området er en del av felt B7 i kommuneplanen. Forslag til planavgrensning er vist med stiplet linje i kartutsnittet.
 
Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for bygging av boliger og barnehage. Området er i kommuneplanens arealdel, vedtatt 22.06.2011 avsatt til fremtidig boligbebyggelse.
Detaljreguleringsarbeidet koordineres med  områderegulering av felt B6 og B7 i kommuneplanen.
 
Tiltaket er vurdert til ikke å omfattes av forskrift om konsekvensutredning.
 
Tiltakshavere er: Bengt Fagerlie, Eva Marianne Brandt, Morten Brandt, Berit Fagerlie Løvig og Anne Cecilie Fagerlie
 
Eventuelle kommentarer til det igangsatte planarbeidet sendes til:
Arkitektene Fosse og Aasen AS, Drammensveien 126, 0277 Oslo, innen 15.05.2013.
Eventuelle spørsmål rettes til Arkitektene Fosse og Aasen AS, v/ Tomas Enger,
tlf: 40 43 62 27, epost: tomas@fosseaasen.no.
Gønlia ny.JPG 
Opprettet: 18.04.2013 08:55

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar