Tittel: Revisjon av Kommunedelplan for fysisk aktivitet - Høring og offentlig ettersyn
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Revisjon-av-Kommunedelplan-for-fysisk-aktivitet.aspx
Revisjon av Kommunedelplan for fysisk aktivitet - Høring og offentlig ettersyn

Revisjon av Kommunedelplan for fysisk aktivitet - Høring og offentlig ettersyn

Lisa Gustavsen Endret:29.12.2015 05:56
Forslag til planprogram
Bakgrunnen for revideringen
 
Kommunestyret vedtok 25. november 2010 Kommunedelplan for fysisk aktivitet,
Idrett og friluftsliv, langsiktig del 2011-2022 med handlingsplan 2011 – 2014.
 
Handlingsplanen i kommunedelplanen skal rulleres årlig. Den langsiktige delen i planen skal revideres hvert fjerde år.
 
Det foreligger et pålegg fra Kirke- og kulturdepartementet (rundskriv v-7/93) om at
kommunene skal utarbeide kommunedelplaner for idrett og friluftsliv og at fylkeskommunen skal følge opp med planlegging med en samordnende fylkesplan eller sektorplan for idrett på fylkesnivå.
 
Formålet med planarbeidet:
 • Revisjon av kommunedelplanen for fysisk aktivitet i Halden, Idrett og friluftsliv 2015 – 2027.
 • I samarbeid med lag / foreninger og andre skal kommunen oppdatere behovene for anlegg, områder for friluftsliv og aktiviteter for uorganiserte innbyggere i årene framover.
 • Kommunedelplanen er en betingelse for stønad i form av spillemidler.
 
Hovedstruktur for revisjonen:
 
1.      Samarbeid med lag og foreninger
2.      Gjennomgang av eksisterende plan
3.      Revidere hovedtemaene i eksisterende plan / nye temaer
4.      Oversikt over behov for anlegg
5.      Oversikt over områder for friluftsliv
 
 
 
Organisering av arbeidet:   
 
Styringsgruppe:
Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold.
 
Prosjektgruppe:
Det opprettes en administrativ prosjektgruppe med representanter fra planseksjonen og enhet for kultur og idrett. Prosjektgruppen henter inn nødvendig kompetanse.
 
Prosessen skal følge krav til delaktighet iflg. Plan- og bygningsloven.
 
Informasjon og medvirkning:
 
Planforslaget sendes på høring til lag og foreninger, legges ut på kommunens hjemmeside, i Servicesenteret og i Halden bibliotek.
 
Framdriftsplan:
 
 • 15.05.14: Forslag til planprogram behandles i Hovedutvalg for kultur og idrett
 • 03.11.14 – 08.12.14. Høringsperiode for forslag til planprogram
 • Januar 2015 Planprogrammet behandles i Hovedutvalg for kultur og idrett.
 • Januar 2015: Planprogrammet behandles i F/S
 • Februar 2015 til mars -15: Utarbeidelse av høringsforslag til kommunedelplanen
 • Mars 2015: Høringsforslag til kommunedelplanen behandles i Hovedutvalg for kultur og idrett.
 • 01.04.15 – 12.05.15: Høringsperiode for forslag til kommunedelplanen.
 • Juni – september  2015: Redigering av forslag til kommunedelplanen
 • September – november 2015: Kommunedelplanen behandles i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold, Formannskapet og Kommunestyret.
 
 
Idretts- og friluftsplan for Halden kommune 2015 - 2018 skal revideres i 2014/15.
 
Forslag til planprogram er lagt ut på høring på kommunens hjemmeside, i Servicesenteret og Halden bibliotek.
 
Innspill til forslag til planprogram kan sendes Halden kommune, Pb.150, 1771 Halden.
 
Kontaktperson: Lise Antonsen, tlf.: 93 24 00 22.
 
Høringsfrist: 8.desember 2014.
 
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv
 
Overordede føringer og retningslinjer: 
 
      Fylkesplan for Østfold: Østfold mot 2050
Fylkesdelplan Sammen for fysisk aktivitet 2009 – 2010
St.m. nr 14 ( 1999 – 2000 ) Idrettslivet i endring
St.m. nr 39 ( 2000 – 2001 ) Friluftsliv – ein veg til høgare livskvalitet
St,m, nr 39 ( 2001 – 2002 ) Oppvekst og levekår for barn og ungdom i Norge
St.m. nr 16 ( 2002 - 2003 ) Resept for et sunnere Norge
St.m. nr 40 ( 2002 – 2003 ) Nedbygging av funksjonshemmede barrierer
St.m. nr. 39 ( 2006 – 2007 ) Frivillighet for alle.
T-1472 Universell utforming som kommunal strategi
St.m. nr. 12 ( 2006 – 2007 ) Regionale fortrinn – regional framtid
T-1535 Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv 2014 – 2020.
Opprettet: 03.11.2014 14:27
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Revisjon av Kommunedelplan for fysisk aktivitet - Høring og offentlig ettersyn