Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Sarpsborg kommune varsler oppstart av detaljreguleringsplan for Dusa

Lisa Gustavsen Endret:26.10.2020 14:39

​Mange haldensere bruker området Dusa og det kan derfor være interessant å se denne reguleringsplanen.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR DUSA FRILUFTSOMRÅDE - GNR./BNR. 1131/1, 1132/1, 1132/2, M.FL. - PLAN-ID 3003 35027

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Dusa friluftsområde i Sarpsborg kommune. 
Planområdet er på ca. 349 dekar og ligger Grimsøy i Sarpsborg kommune. Området omfatter hele eller deler av gnr./bnr. 1131/1, 1132/1, 1131/26, 1132/2, 1132/12, 1132/23, 1132/26 og 1132/29 samt en rekke festenummer på gnr./bnr. 1131/1, 1132/1 og 1132/2. Det vil bli aktuelt å nedjustere planavgrensningen underveis i planprosessen. Planområdet er markert med svart, stiplet strek på figur nedenfor.
Kart Dusa friluftsområde.png

Hensikten med planarbeidet er å sikre Dusa friluftsområde, rydde opp i dagens situasjon og tilrettelegge for videre utvikling av friluftsområdet i tråd med formålet. Tiltakene som inngår i planarbeidet er utvidelse av småbåthavn (flytting av dagens båtplasser ved skjærene, oppgradering/nyetablering av atkomstvei fra øst, utvidelse av parkeringsplass, reetablering av sandstrand og gjengrodd kanal samt etablering av sti, redskapshus og vannpost. Også nye gangbruer til skjærene i vest vil bli vurdert. 
Planområdet er uregulert. Planområdet er hovedsakelig avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål i kommunedelplanen for kystsonen for Sarpsborg kommune. Dagens hyttebebyggelse er avsatt til nåværende bebyggelse og anlegg.

Planområdets består i dagens situasjon hovedsakelig av friluftsområder på land og i sjø med parkering og småbåthavn samt noe hyttebebyggelse og vei med sideareal. Planarbeidet er vurdert mot forskrift om konsekvensutredninger, og det konkluderes med at planarbeidet utløser krav til konsekvensutredning, men ikke planprogram.  

Digitalt informasjonsmøte vil avholdes på www.sarpsborg.com/dusa mandag 9. november klokken 1800. Se www.sarpsborg.com under «Kunngjøringer» for mer informasjon når dette nærmer seg.

Forslagsstiller er Sarpsborg kommune, Virksomhet Eiendom. Eventuelle uttalelser til planarbeidet rettes skriftlig til plankonsulent Multiconsult Norge AS v/Jørgen Langgård per brev til postboks 1424, 1602 Fredrikstad eller på epost til jorgen.langgard@multiconsult.no innen 30. november 2020. Merk uttalelsen med saksbehandlers navn eller referansenummer «10218305». 


Opprettet: 26.10.2020 13:07

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar