Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Sentrumsplanen

Lisa Gustavsen Endret:21.04.2016 15:39 Emneord (los) Reguleringsplan
Kommunedelplan Sentrumsplan for Halden 2015 – 2027 - høring av planforslag

Formannskapet har, som planutvalg for behandlingen av kommunedelplan «Sentrumsplan for Halden 2015 – 2027», i møte den 29. januar 2015, sak 5/2015, med hjemmel i Plan- og bygningsloven 2008 §11 - 14, vedtatt å sende forslag til «Sentrumsplan for Halden 2015 – 2027» på høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn i perioden 6. februar til 22. mars 2015

 

Protokollutskrift av vedtaket følger vedlagt.
Forslaget omfatter plankart, vernevurdering bebyggelse /område, planbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg (konsekvensutredning av enkeltområder, risiko- og sårbarhetsanalyse og verneverdige bygningsmiljøer, kartvedlegg).
Plandokumentene kan ses i servicesenteret, Storgt. 8, 1771 Halden
Dokumentene vil også ligge til gjennomsyn på Halden Bibliotek og i Storgata 16 (byLab).
 
Kommunen vil invitere til åpne møter om planen i løpet av februar måned i byLab (tidligere Bokhandler Andersen) i Storgata 16. Møtene vil bli annonsert på kommunens hjemmeside og i Halden Arbeiderblad.
 
Åpningstider i februar er mandag – fredag kl. 11.00 – 16.00.
 
Uttalelser sendes Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden eller som e-post til
postmottak@halden.kommune.no innen 22. mars 2015.
 
Spørsmål ang plan kan stilles til spesialrådgiver Espen Sørås, tlf 9324 3241 eller epost espen.soras@halden.kommune.no.
 
Vedlegg:
Saksprotokoll i Formannskapet - 29.01.2015
 
Behandling:
Anne-Kari Holm (SP) fremmet rådmannens innstilling.
Ved votering ble forslaget fra Holm enstemmig vedtatt.
 
Vibeke Julsrud (MDG) ba om protokolltilførsel:
Høringsinnspill behandles av styringsgruppa.
 
Vedtak:
Forslag til «Sentrumsplan for Halden 2015 – 2027», bestående av beskrivelse datert 21.01.2015, plankart datert 21.01.2015, planbestemmelser datert 21.01.2015 med vedlegg, vedtas. Planen legges ut til offentlig ettersyn og sendes ut på høring med frist på 6. uker.
 
Vedtaket hjemles i Plan- og bygningsloven § 11-14.
 
Protokolltilførsel fra Vibeke Julsrud (MDG):
Høringsinnspill behandles av styringsgruppa.
 
 

 

 

I medhold av Plan- og bygningsloven § 11-12 varsler Halden kommune oppstart av kommunedelplan for Halden sentrum 2013 – 2025.

Planprogram 

I medhold av i Plan- og bygningsloven 2008, §11-13 og §4-1 legges " Halden kommune -
Sentrumsplan Halden 2013 - 2025, planprogram" ut til offentlig ettersyn, i henhold til vedtak i Formannskapet i møte den 21.07,2012.
 
Planprogrammet som redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning, er kunngjort i Halden Arbeiderblad den 2.6.2012 og utlagt til ettersyn på
følgende adresser, hvor kopi av programmet også kan fås ved henvendelse:
•Servicesenteret, Storgata 8, 1771, Halden
•Halden bibliotek, Tordenskioldsgate 1, 1776, Halden
 
Høringsperiode og frister
Planprogrammet vil ligge ute til offentlig ettersyn i perioden 2.7.2012 til 15.8.2012
Frist for å fremme uttalelser eller innspill er satt til 6 uker
fra denne kunngjøring: mandag 2.7.2012.
 
Uttalelser til planprogrammet og innspill til Sentrumsplan Halden 2013 - 2025, sendes skriftlig til:
•Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden - eller
•postmottak@halden.kommune.no

Henvendelser angående planprogram kan gjøres til Espen Sørås, Halden kommune. Tlf 69 17 47 64/ 9324 3241 eller espen.soras@halden.kommune.no 
 

Varslingsannonse.pdfVarslingsannonse.pdf
Formannskapets sak 127.pdfFormannskapets sak 127.pdf
Formannskapets vedtak 21.pdfFormannskapets vedtak 21.pdf
Vedtatt planprogram sentrumsplan Halden 2013 - 2025.pdfVedtatt planprogram sentrumsplan Halden 2013 - 2025.pdf 
Liste over gjeldende Reguleringsplaner i planområdet, sentrum.pdfListe over gjeldende Reguleringsplaner i planområdet, sentrum.pdf
Plankart Sentrumsplan 2013 - 2025.pdfPlankart Sentrumsplan 2013 - 2025.pdf
Vedlegg til planprogram sentrumsplan Halden - strategidok.pdfVedlegg til planprogram sentrumsplan Halden - strategidok.pdf

Opprettet: 29.06.2012 12:35

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar