Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kommunedelplan Sentrumsplan for Halden 2015 – 2027 - høring av planforslag

Lisa Gustavsen Endret:29.12.2015 05:59
​Formannskapet har, som planutvalg for behandlingen av kommunedelplan «Sentrumsplan for Halden 2015 – 2027», i møte den 29. januar 2015, sak 5/2015, med hjemmel i Plan- og bygningsloven 2008 §11 - 14, vedtatt å sende forslag til «Sentrumsplan for Halden 2015 – 2027» på høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn i perioden 6. februar til 22. mars 2015

Protokollutskrift av vedtaket følger vedlagt.

Forslaget omfatter plankart, vernevurdering bebyggelse /område, planbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg (konsekvensutredning av enkeltområder, risiko- og sårbarhetsanalyse og verneverdige bygningsmiljøer, kartvedlegg).
Plandokumentene kan ses i servicesenteret, Storgt. 8, 1771 Halden
Dokumentene vil også ligge til gjennomsyn på Halden Bibliotek og i Storgata 16 (byLab).

 

Kommunen vil invitere til åpne møter om planen i løpet av februar måned i byLab (tidligere Bokhandler Andersen) i Storgata 16. Møtene vil bli annonsert på kommunens hjemmeside og i Halden Arbeiderblad.

 

Åpningstider i februar er mandag – fredag kl. 11.00 – 16.00.

 

Uttalelser sendes Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden eller som e-post til
postmottak@halden.kommune.no innen 22. mars 2015.
 
Spørsmål ang plan kan stilles til spesialrådgiver Espen Sørås, tlf 9324 3241 eller epost espen.soras@halden.kommune.no.

 

Vedlegg:

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.01.2015

 
Behandling:
Anne-Kari Holm (SP) fremmet rådmannens innstilling.
Ved votering ble forslaget fra Holm enstemmig vedtatt.
 
Vibeke Julsrud (MDG) ba om protokolltilførsel:
Høringsinnspill behandles av styringsgruppa.
 
Vedtak:
Forslag til «Sentrumsplan for Halden 2015 – 2027», bestående av beskrivelse datert 21.01.2015, plankart datert 21.01.2015, planbestemmelser datert 21.01.2015 med vedlegg, vedtas. Planen legges ut til offentlig ettersyn og sendes ut på høring med frist på 6. uker.
 
Vedtaket hjemles i Plan- og bygningsloven § 11-14.
 
Protokolltilførsel fra Vibeke Julsrud (MDG):
Høringsinnspill behandles av styringsgruppa.

 

 

Høring Bestemmelser.pdfHøring Bestemmelser.pdf

Høring konsekvensutredning Sentrumsplan 2015 - 2027.pdfHøring konsekvensutredning Sentrumsplan 2015 - 2027.pdf

Høring planbeskrivelse.pdfHøring planbeskrivelse.pdf

Høring versjon Verneverdige bygningsmiljøer.pdfHøring versjon Verneverdige bygningsmiljøer.pdf

ROS analyse Sentrumsplan 2015 - 2027 (2).pdfROS analyse Sentrumsplan 2015 - 2027 (2).pdf

BYA kart_300115.pdfBYA kart_300115.pdf

Bygghøyder07012015.pdfBygghøyder07012015.pdf

Flomsonekart.pdfFlomsonekart.pdf

Grønnstruktur_171114.pdfGrønnstruktur_171114.pdf

Lek_akt_210115.pdfLek_akt_210115.pdf

plankart_210115.pdfplankart_210115.pdf

Støysonekart.pdfStøysonekart.pdf

utbyggingsområder_131114.pdfutbyggingsområder_131114.pdf

vegsystem.pdfvegsystem.pdf

Vernekart_210115.pdfVernekart_210115.pdf

 

Opprettet: 04.02.2015 07:50

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar