Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Solheim II

Karine Engebretsen Endret:29.12.2015 06:04
​I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, varsles herved oppstart av arbeider med detaljregulering for området Solheim i Halden kommune.

​Forsalg til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt. Planområdet har et areal på ca 12,1 da, og omfatter i hovedsak gnr. 75, bnr. 3.

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse – frittliggende
småhusbebyggelse, grønnstruktur og kjørevei. Antall boligeiendommer er ikke fastsatt, men
antas å kunne bli ca. 5-7 stk.

 
Oppstart av reguleringsarbeid er kommet i gang med bakgrunn i hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drifts møte 14.12.2010 med følgende vedtak:
Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift opprettholder sitt tidligere vedtak: ”Tidligere
utarbeidet forsalg til reg.plan for Solheim tas til ny behandling for å se på mulighetene for å øke antall tomter for bebyggelse i området”.
 
Området ligger i Tistedal, sør for Grimsrødhøgda (Fv.921) på eiendommen gnr. 75, bnr. 3 i
Halden kommune. Terrenget er stedvis svært kupert og heller mot sørøst.
I følge Naturbase og naturtypekartlegging i Halden, omfattes deler av området av Tistedalen
edellauvskog, en naturtype kategorisert som ”rik blandingsskog i lavlandet”. Lokaliteten er ut fra dets store areal/-utstrekning, variasjonsbredde og relativt beskjedne grad av negativ
kulturpåvirkning ansett å være en av de mest verneverdige edelløvskoger i Østfold. Lokaliteten er vurdert til svært viktig (A).
 
Området er i kommuneplanens arealdel, vedtatt 19.06.2003 avsatt til offentlige bygninger og
LNF-område uten bestemmelser om spredt bebyggelse. Området er i reguleringsplan for
Solheim, vedtatt 29.09.2005 avsatt til friluftsområde, offentlig friområde og friområde bevaring: kulturminner (forhistorisk bosetting).
 
Planen er vurdert etter §§ 3 og 4 b) og c) i ”Forskrift om konsekvensutredning”, og anses å
omfattes av konsekvensutredning. Dette på bakgrunn av at planarbeidet avviker fra
kommuneplan, i tillegg til planområdets beliggenhet i et bevaringsverdig edellauvskogsområde.
 
Medvirkning i planleggingen jf § 5-1
Forslag og innspill til reguleringsplanen oppmuntres, slik at medvirkning i planleggingen av dette området ivaretas. Dersom noen parter eller brukere sitter med detaljkunnskap eller innsikt om hvordan planområdet er i bruk i dag, ønsker planavdelingen å tilegne seg denne kunnskapen. Representanter for barn og unges interesser bes spesielt å komme med innspill, slik at disses interesser kommer inn i planprosessen på et tidlig stadium.
 
Forsalgsstiller er Halden kommune. Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser utarbeides av planavdelingen i Halden kommune. Merknader og synspunkter som har betydning for plansaken kan sendes innen 12.08.2011 til:
 
Halden kommune
Postboks 150
1751 Halden
 

 
Opprettet: 21.06.2011 13:25

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar