Tittel: Varsel om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for Veden, og offentlig ettersyn av forslag til planprogram
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/VARSEL-OM-OPPSTART-AV-ARBEID-MED-ENDRING-AV-REGULERINGSPLAN-FOR-VEDEN,-OG-OFFENTLIG-ETTERSYN-AV-FORSLAG-TIL-PLANPROGRAM-.aspx
Varsel om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for Veden, og offentlig ettersyn av forslag til planprogram

Varsel om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for Veden, og offentlig ettersyn av forslag til planprogram

Lisa Gustavsen Endret:21.03.2016 13:05

​I medhold av plan og bygningslovens § 12-8 jfr. 12-14, varsles det herved oppstart av arbeid med endring av «Reguleringsplan for Veden» (nasjonal plan-ID: G-616)

​Planarbeidet er omfattet av krav om konsekvensutredning, og forslag til planprogram legges derfor samtidig ut til høring og offentlig ettersyn jfr. pbl. §§ 4-1, 4-2 og 12-9. Planområdets lokalisering, planavgrensningen og forslag til planprogram finner du nedenfor.

Hovedformålet med reguleringsendringen er å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende idrettshall, samt etablering av nye ballbaner og parkeringsarealer i området umiddelbart sør for Tistedalen skole. Hele den gjeldene reguleringsplanen er imidlertid inkludert i planarbeidet slik at denne kan oppgraderes i samsvar med gjeldende plan- og bygningslov.

Forslagsstiller er Halden kommune v/Teknisk Forvaltning – Eiendom. Planarbeidet utføres av kommunens planseksjon.

Evt. merknader til planarbeidet eller forslag til planprogram kan sendes til Halden kommune, P.b. 150, 1751 HALDEN, eller på epost til postmottak@halden.kommune.no  Frist for å komme med merknader er 29 april 2016.

Forslag til planprogram 010316.pdf

Gjeldende Reguleringsplan for Veden G-616.pdf

Planavgrensning.pdf

Utsnitt kommuneplanens arealdel.pdf

Varslingsbrev 070316.pdf

Lokalisering planområdet.JPG 

Opprettet: 09.03.2016 11:33