Tittel: Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Oreid 2
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Varsel-om-oppstart-av-arbeid-med-Detaljregulering-for-Oreid-2.aspx
Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Oreid 2

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Oreid 2

Lisa Gustavsen Endret:19.08.2019 09:31

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Oreid 2 (Nasjonal plan-ID: G-721).

Hensikten med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for boligbygging med tilhørende funksjoner som veger, gangforbindelser, uteoppholdsarealer og lekeplasser etc.

Varslingsbrev med mer informasjon og foreløpig planavgrensning finner du nedenfor. Planarbeidet utføres av Overvik Utvikling AS for Oreid Utvikling AS.

Eventuelle innspill til planarbeidet rettes skriftlig til Overvik Utvikling AS, pb 8884, 7481 Trondheim, innen 01.01.19

Eventuelle spørsmål rettes til Trine Aagaard tlf 93 08 93 00 eller taa@overvik.no.


Varselbrev 26.11.18.pdf

Vedlegg - Planavgrensning Oreid 2.pdf

Vedlegg - utsnitt av kommuneplanens arealdel Oreid 2.pdf

Vedlegg - gjeldende regulering Oreid 2.pdf

Referat fra oppstartsmøte 06.09.18.pdf

Opprettet: 22.11.2018 12:51
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Oreid 2