Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av arbeid med Detaljregulering for Os gravlund

Lisa Gustavsen Endret:20.12.2019 13:55

​I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det at Halden kommune igangsetter arbeid med detaljregulering for området Os gravlund.

​Forslag til planavgrensning er vist i figuren (Fig.: Forslag til planavgrensning) under og i planinitiativet som ligger lenger ned på siden. Der finner du også nærmere informasjon om planarbeidet. Planområdet har et areal på ca. 90 daa. Det omfatter hele eller deler av gnr/bnr: 66/469, 98/464, 98/465, 98/457, 98/634, 668/63 m.fl. Planavgrensningen kan bli innskrenket som følge av planprosessen.

Os gravlund.PNGGravlunden ved Os kapell begynner å bli full. Hovedhensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvidelse av gravlunden. Det er behov for opparbeidelse av nye gravfelt. Det finnes i dag ikke noe tilbud om muslimsk gravlegging innenfor kommunen. Det er derfor også behov for å tilrettelegge for dette. I tillegg er det ønskelig med bedre parkeringskapasitet samt bedrede forhold for driftsavdelingen. Muligheten for å gjenåpne Osbekken gjennom planområdet skal også vurderes. Samtidig skal planen legge rammer for forvaltning av eksisterende bygningsmasse og gravlund.

Forslagsstiller er Halden kommune i samarbeid Halden kirkelige fellesråd. Det er kommunens planavdeling som skal utarbeide planforslaget.

Varslingsbrev og planinitiativ med mer informasjon om planarbeidet finner du nedenfor.

Vi ønsker god dialog med dere som kan være berørt av planprosessen. Alle typer innspill, synspunkter eller relevante opplysninger er velkomne. Eventuelle innspill sendes til:

Halden kommune, Plan & miljø, postboks 150, 1751 HALDEN, eller sendes på e-post til: postmottak@halden.kommune.no

Frist for å komme med innspill til planarbeidet er 01.02.2020.   
Eventuelle spørsmål kan rettes til Inger Helene Kjerkreit, tlf. 69 17 47 08, inger.helene.kjerkreit@halden.kommune.no

Opprettet: 20.12.2019 13:37

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar