Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering av Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter i Halden kommune

Karine Engebretsen Endret:29.12.2015 06:22

​(Nasjonal plan-ID: G-682)

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering av Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter. Planarbeidet utføres av kommunens planseksjon for Halden kommune - kommunalavdeling Helse- og omsorg. 

Bakgrunn
Planområdet er på ca. 11 da og omfatter eiendommene gnr./bnr. 64/5, 64/1, 64/304, 64/16, samt del av gnr./bnr. 64/13 og deler av tilgrensende vei (Båstadlundveien).
Innenfor planområdet ligger Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter som nå har behov for utvidelse. I forkant av planarbeidet har kommunen vurdert ulike alternativer for lokalisering av virksomheten. Det er konkludert med at en videreutvikling av eksisterende tilbud på dagens lokalitet er mest hensiktsmessig både ut fra driftsmessige og økonomiske hensyn.  Planområdets beliggenhet og foreløpig planavgrensning framgår av vedleggene.
 
Formålet med planarbeidet
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av arbeids- og aktivitetssenteret slik at virksomheten kan få bedre kapasitet til å møte et økende behov for tjenester.
 
Beskrivelse
Dagens bygningsmasse – Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter har et areal på 389 m² (BTA). Foreløpig beregnet areal på nybygg er 1307 m² (BTA) inkl. underetasje. Foreløpig skisseprosjekt for utforming av ny bebyggelse er utarbeidet av Moth arkitekter AS (se vedlegg). 
Gnr./bnr. 64/1, 64/304 og 64/16 er bebygde boligeiendommer som inkluderes i planområdet for å unngå at disse blir liggende igjen som uregulerte arealer mellom områder som forøvrig omfattes av reguleringsplaner, og for å få en mest mulig hensiktsmessig avgrensning av planen. Eiendommene vil bli regulert til boligformål i samsvar med eksisterende bruk. Planen vil legge til rette for at en del av gnr./bnr. 64/16 kan erverves for utvidelse av arbeids- og aktivitetssenteret.
Planområdet omfatter også deler av Båstadlundveien fram til senterlinjen. Arealene er inkludert i planen for å regulere inn eksisterende busslomme og evt. adkomst. En liten del av gnr./bnr. 64/13 er inkludert for at frisiktsone mot Båstadlundveien kan reguleres inn. Mot Baldersvei og bebyggelsen i vest er planområdet avgrenset mot eksisterende reguleringsplaner.  
  
Gjeldende planstatus
Arealene innenfor planområdet er uregulert men avsatt til område for eksisterende bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel. Tiltaket er således i samsvar med overordnet plan.
 
Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger
Planarbeidet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger. Tiltaket det skal planlegges for faller ikke inn under forskriftens § 2 - jfr. vedlegg I, som omfatter tiltak som alltid skal konsekvensutredes. Det faller heller ikke inn under forskriftens § 3, jfr. § 4. Det er således konkludert med at planarbeidet ikke er omfattet av forskriften.
 
Eventuelle innspill og merknader til planarbeidet sendes skriftlig til Halden kommune, planseksjonen, pb. 150, 1751 HALDEN innen 1.2.2013.
 
 
Opprettet: 20.12.2012 10:47

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar