Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for fortau langs Hovsveien

Karine Engebretsen Endret:07.11.2017 08:39

​ I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for fortau langs Hovsveien (plan-ID: G-715).

Planområdet er i oppstarten en korridor på 15m til hver side av senterlinjen til Hovsveien, på strekningen fra Vekterveien og sydover til avkjørselen til Folkets Hus på Hov. Dette utgjør et areal på ca. 60 dekar, som er vist med stiplet linje og skravur på kartutsnittene nedenfor. Det er lagt opp til at planområdet innskrenkes sideveis i løpet av planprosessen, slik at kun nødvendig areal inngår i planområdet til slutt. Det er aktuelt å vurdere sideforskyvninger av Hovsveien på visse strekninger for best mulig tilpassing til eksisterende forhold. Det vil også bli avsatt frisiktsoner ved kryss og avkjørsler.

Planarbeidet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger, og det er konkludert med at arbeidet ikke omfattes av forskriften.

Planarbeidet utføres av Halden Arkitektkontor AS for Halden kommune. Eventuelle kommentarer og uttalelser til det igangsatte planarbeidet sendes til Halden Arkitektkontor AS, Pb. 374, 1753 Halden innen 22.12.2017.  

HOV_planområde 2000 A0.pdf

HOV_planområde 1000 A0 Del SYD.PDF

HOV_planområde 1000 A0 Del NORD.PDF

Opprettet: 07.11.2017 08:36

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar