Tittel: Varsel om oppstart av områderegulering for Ulveholtet i Halden kommune (Nasjonal plan-ID: G-697)
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Varsel-om-oppstart-av-områderegulering-for-Ulveholtet-i-Halden-kommune.aspx
Varsel om oppstart av områderegulering for Ulveholtet i Halden kommune (Nasjonal plan-ID: G-697)

Varsel om oppstart av områderegulering for Ulveholtet i Halden kommune (Nasjonal plan-ID: G-697)

Karine Engebretsen Endret:29.12.2015 06:32
​I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av områderegulering for Ulveholtet.

​Planområdet har et areal på ca. 2791 da og omfatter eiendommen og tilgrensende veiareal fram til parkeringsplassen for Ulveholtet.

Foreløpig planavgrensning er vist i det fullstendige varselet som du finner nedenfor.

Formålet med planarbeidet er å sikre eiendommen i et langsiktig perspektiv, både i forhold til de betydelige natur- og landskapsmessige kvalitetene, og i forhold til friluftslivinteressene.

Hjemmelshaver er Halden kommune, planarbeidet utføres av kommunens planseksjon.

Eventuelle innspill til det igangsatte planarbeidet sendes til Halden kommune, planseksjonen, Pb. 150, 1751 HALDEN innen 16.03.2015.

Varsel om oppstart av planarbeid  130215.docx.pdfVarsel om oppstart av planarbeid 130215.docx.pdf

 
Opprettet: 16.02.2015 08:14