Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Svingen pukkverk

Lisa Gustavsen Endret:29.12.2015 06:34
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid
 
I henhold til plan og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av detaljreguleringsarbeid:
 
REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET SVINGEN PUKKVERK, HALDEN KOMMUNE.
 
Planområdet har et areal på ca. 140 daa, og omfatter i hovedsak gnr. 12, bnr. 19. 20 og 22, samt en liten del av gnr. 12, bnr. 1. Forslag til planavgrensning er vist i kartutsnittet.
 
Hensikten med reguleringsarbeidet er å senke bunnivået i eksisterende uttaksområde fra kote -3 til kote – 27 for å sikre den videre driften av pukkverket. Endringen legger til rette for uttak av 1,5 mill. m3 masser. For øvrig opprettholdes reguleringsplanen i hovedsak som i dag. Området er i kommuneplanens arealdel, vedtatt 22.06.2011 avsatt til næringsområde/fremtidig næringsområde.
 
Tiltaket er vurdert til ikke å omfattes av forskrift om konsekvensutredning.
 
Tiltakshaver er NorStone AS, avd. Svingen.
 
Eventuelle kommentarer til det igangsatte planarbeidet sendes til Asplan Viak AS v/Harald Kvifte, Postboks 24, 1300 SANDVIKA eller på e-post: harald.kvifte@asplanviak.no innen 05.01.2015.
 
Eventuelle spørsmål rettes til Harald Kvifte, tlf. 476 02 800 eller Hjalmar Tenold, tlf. 416 12 729.
 
 
Opprettet: 20.11.2014 13:02

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar