Tittel: Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Ystehedeneset
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Varsel-om-oppstart-av-reguleringsarbeid-for-Ystehedeneset.aspx
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Ystehedeneset

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Ystehedeneset

Anita Skagen Endret:29.12.2015 06:34
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, varsles herved oppstart av arbeider med områderegulering for området Ystehedeneset i Halden kommune. Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt. Planområdet har et areal på ca 750 daa, og omfatter i hovedsak gnr.169, bnr. 1, og gnr. 169, bnr. 4.
 
Hovedhensikten med områdereguleringsarbeidet er å legge til rette for friluftsliv og badeområder. I tillegg skal det legges til rette for biloppstillingsplass for brukere av området, og mulig småbåthavn ved dagens molo i vest. Det planlegges å avsette idrettsarealer i tilknytning til eksisterende anlegg. Planarbeidet vil også se på muligheten for etablering av boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse.
 
Kommentarer og synspunkter av betydning for saken sendes innen 20.05.2011 til:
 
Halden kommune
Postboks 150
1751 Halden
 
Sakens dokumenter kan sees nedenfor:
 

Kartutsnitt varsel om oppstart.jpg

Ystehedeneset ortofoto.jpg

Kartutsnitt naturtyper.jpg

Kartutsnitt kulturminner.jpg

 

 


 
Opprettet: 27.04.2011 11:12
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Ystehedeneset