Tittel: Varsel om oppstart av reguleringsarbeider for Ystehede i Halden Kommune
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Varsel-om-oppstart-av-reguleringsarbeider-for-Ystehede-i-Halden-Kommune.aspx
Varsel om oppstart av reguleringsarbeider for Ystehede i Halden Kommune

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider for Ystehede i Halden Kommune

Tonje Bergstrøm Endret:29.12.2015 06:33

I Henhold til- plan og bygningsloven § 12-8 varsles herved om oppstart av arbeider med detaljregulering av område Ystehede i Halden Kommune. Forslag til planavgrensing er vist på vedlagt kartutsnitt. Planområdet har et areal på ca 17, 5 daa, og omfatter i hovedsak gnr. 196, bnr. 4.

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for bebyggelse og anlegg, grønnstruktur og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Planlagt formål på området er primært frittliggende boligbebyggelse. Antall boligeiendommer er ike fastsatt, men antas å kunne bli ca 8-10 stk.

Opprettet: 21.01.2011 12:25
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Varsel om oppstart av reguleringsarbeider for Ystehede i Halden Kommune