Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om planarbeider

Lisa Gustavsen Endret:12.11.2018 11:08

​I henhold til plan og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av detaljreguleringsarbeid i Halden kommune: SAUGBRUGS VEST, planID: G-722

Dette blir en omregulering av del av gjeldende reguleringsplan G-328 «Saugbrugsforeningen industriområde på Kaken og Kasa», vedtatt 15.juni 1989.

Planområdet har et areal på ca 17 dekar, og omfatter gnr/bnr: 66/364, 66/251 og del av 66/884, samt deler av 66/247, 66/826, 66/834 og 66/461 og offentlig veggrunn/ kommunalt restareal. Planområdet er vist med stiplet linje på kartutsnittet. I løpet av planprosessen kan planområdet eventuelt reduseres noe.

Bilde 1.jpg

Tiltakshaver er Norske Skog Saugbrugs, og planen utarbeides av Halden Arkitektkontor. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for flytting av videregående skole som tidligere lå på Risum, til sentrum inntil avdeling Porsnes, for samlokalisering.

Viktigste reguleringsformål blir undervisning, samt tilhørende uteområde og grøntanlegg, parkering og adkomst. Formålet er tenkt løst innenfor eksisterende bygningsmasse. Trafikksikkerhetstiltak i Tistedalsgata er aktuelt.

Bilde 2.jpg

Kartet viser gjeldende reguleringsstatus i og rundt området (sort oval).

Det ble avholdt oppstartsmøte i plansaken 26.10.2018. Tiltaket er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

VURDERING (jf forskriftens § 9): I henhold til forskriftens § 6b skal en detaljreguleringsplan alltid konsekvensutredes og ha planprogram eller melding, dersom den faller inn under vedlegg I, i dette tilfellet pkt.24 (bruksareal over 15.000 m2). Det er eksisterende bygning innenfor planområdet som er påtenkt transformert fra tidligere/ nedlagt industriell virksomhet, til skoleformål. Det vil ikke bli aktuelt å overstige 15.000 m2 BRA innenfor planområdet. Forskriftens §7 gjelder planer eller tiltak etter annet lovverk enn PBL, og kommer ikke til anvendelse her. Tiltaket er også vurdert omreguleringen etter forskriftens § 10: Egenskaper ved planen (a, b, c og d): Omdisponering av eksisterende bygningsmasse – ingen endring av størrelse. Lokalisering og påvirkning av omgivelsene (a-h): Ingen endring/ omdisponering som fører til forverring ved endring fra industri til skole. Spesielt for temaene forurensning/ utslipp (f og g) vil det bli en klar miljømessig forbedring.

Bilde 3.jpg

Tiltaket er i ikke tråd med gjeldende kommuneplan (næringsbebyggelse), men innspill om endring til sentrumsformål er fremmet i forbindelse med igangværende rullering. Halden kommune mener at planarbeidet er av så stor samfunnsmessig betydning at å avvente ferdigbehandling av kommuneplanen er uhensiktsmessig.

Varslingsdokumenter er også tilgjengelig på konsulentens nettside: https://www.haldenarkitektkontor.no/varsel-om-planarbeider/

Bilde 4.jpg

Eventuelle kommentarer og uttalelser til det igangsatte planarbeidet sendes til Halden Arkitektkontor AS, Pb. 374, 1753 Halden innen 19.desember 2018.

Spørsmål kan rettes til Erlend Eng Kristiansen, 69 17 53 85

Opprettet: 12.11.2018 11:01

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar