Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Ystehedeneset - offentlig ettersyn

Ragnhild Wendelbo Endret:21.04.2016 15:39 Emneord (los) Bebyggelsesplan, Universell utforming
Ystehedeneset
​Områdereguleringsplan "Ystehedeneset"
Områdereguleringsplan "Ystehedeneset" - offentlig ettersyn

​Forslag til områdereguleringsplan for ”Ystehedeneset” ble behandlet i Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk i møte 09.11.2011 sak PS 2011/5.

Følgende ble vedtatt:
Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12 at forslag til områdereguleringsplan for Ystehedeneset med tilhørende bestemmelse og
planbeskrivelse legges ut til offentlig ettersyn. Administrasjonen legger forsalg til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn. Plankart og bestemmelser er datert 25.10.2011.

Føyes til i planbestemmelsene:
Ny setning
§ 16 Det kan etableres brygge for utsetting av kano/ kajakk
§ 14 Ny bestemmelse
4. Det kan oppføres enkel bygning til bruk for kystledhytte, friluftsformål

Protokolltilførsel fra Rød:
Eksisterende hytter/boliger innenfor planområdet reguleres i henhold til dagens bruk. Dvs skal
eventuelle hytter reguleres til fritidsbebyggelse.

Formålet med planforslaget
Formålet med planforslaget er å gi juridiske rammer for eksisterende arealbruk, og videre
tilrettelegging av Ystehedeneset som offentlig tilgjengelig friluftsområde med badeplass. Med
knappheten en har på friluftslivsområder i strandsonen er det viktig at egnede arealer for
friluftsliv sikres for fremtiden. Planforslaget legger til rette for dette.

Ystehede har utviklet seg til å bli et attraktivt område for boligbebyggelse. Planforslaget legger
også opp til en utvidelse av boligtomter i tilknytning til eksisterende boligområde for Sofienberg.
Dette er i samsvar med kommuneplan for Halden kommune vedtatt 22.06.2011.

Planområdet er totalt 750 daa hvorav 4,6 daa er foreslått regulert til boligbebyggelse –
frittliggende småhusbebyggelse. Øvrig areal er avsatt til friluftsformål, landbruks-, natur- og
friluftsformål, badeplass- og område, idrettsanlegg, forsamlingslokale, uteoppholdsareal,
kjøreveg, parkering og småbåtanlegg.

Offentlig ettersyn
Områdereguleringsplan for ”Ystehedeneset” legges med dette ut til offentlig ettersyn.
Eventuelle merknader til planforslaget må sendes til Halden kommune, enhet for plan, byggesak
og geodata, Postboks 150, 1751 Halden innen 09.01.2011. Det er viktig at saksnummer som er
2011/1888, oppgis ved alle henvendelser.

 

Plandokumenter:

Opprettet: 29.11.2011 09:24

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar