Tittel: Varsel om oppstart av arbeid med oppheving av del av detaljregulering for Båstadlund arbeids og aktivitetssenter i Halden kommune
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/hei.aspx
Varsel om oppstart av arbeid med oppheving av del av detaljregulering for Båstadlund arbeids og aktivitetssenter i Halden kommune

Varsel om oppstart av arbeid med oppheving av del av detaljregulering for Båstadlund arbeids og aktivitetssenter i Halden kommune

Lisa Gustavsen Endret:28.12.2015 14:23
(Nasjonal plan-ID: G-682)
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 varsles herved oppstart av arbeid med oppheving av en del av reguleringsplanen «Detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter
Den delen av planen som skal oppheves er en privat boligeiendom som i planen er regulert til offentlig formål. Gjeldende plan og den delen av planen som skal oppheves er vist i figurene nedenfor.

Båstadlund.jpg
Figur 1. Gjeldende detaljregulering.

Båstadlund1.jpg
Figur 2. Del av detaljregulering som skal oppheves markert med rød farge.

Bakgrunnen for denne reguleringsplanen var at Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter trengte større arealer til en planlagt utvidelse. Kommunen ville i den sammenheng erverve det aktuelle arealet av grunneier. Endrede forutsetninger gjør at utbygging av Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter ikke lenger er aktuelt. For at det aktuelle arealet ikke lenger skal være båndlagt til offentlig formål for grunneier, oppheves den delen av planen som omfatter denne eiendommen og planområdet innskrenkes tilsvarende. Kommuneplanens arealdel vil da gi arealbruksformålet for arealet (bebyggelse og anlegg).

Eventuelle merknader til tiltaket sendes skriftlig til Halden kommune, planseksjonen, P.b. 150, 1751 HALDEN innen 20.08.2015.    


Opprettet: 06.07.2015 08:43