Detaljregulering for Rv. 21: Sykkeltiltak Rødsveien /Marcus Thranes gate – kunngjøring av planvedtak

Detaljregulering for Rv. 21: Sykkeltiltak Rødsveien /Marcus Thranes gate – kunngjøring av planvedtak

I medhold av § 12-2 i lov om planlegging og byggesaksbehandling har kommunestyret i Halden kommune, i møte 10.12.2020, godkjent følgende detaljregulering: ​​«Detaljregulering for Rv. 21 Sykkeltiltak Rødsveien /Marcus Thranes gate», nasjonal plan-ID: G-698.

Vedtaket lød: « I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling §12-12 godkjennes forslag til «Detaljregulering for Rv. 21 Sykkeltiltak Rødsveien /Marcus Thranes gate», med planID G-698.

Plandokumentene består av plankart datert 09.01.17 og sist revidert 25.11.20, bestemmelser datert 15.12.17 og sist revidert 25.11.20 samt planbeskrivelse datert 27.04.2017 og sist revidert 25.11.2020.»

Plandokumentene og saksframstillingen finner du nedenfor. 

 

Vedtaket kan påklages til kommunen. 

Klagen skal sendes skriftlig til Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden eller postmottak@halden.kommune.no

Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen. 

Klagefristen settes til 25.01.2021. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.

 

Dokumenter

Plankart A2, datert 09.01.2017 og sist revidert 25.11.20 (PDF, 19 MB)

Plankart A3, datert 09.01.2017 og sist revidert 25.11.20 (PDF, 11 MB)

Bestemmelser - datert 15.12.2017 og sist revidert 25.11.2020 (PDF, 781 kB)

Planbeskrivelse datert 27.04.17 og sist revidert 25.11.20 (PDF, 12 MB)

Vedlegg til planbeskrivelse - Tegningshefte - Tekniske tegninger (PDF, 22 MB)

Saksfremstilling 2. gangs behandling, til møte 10.12.20 - Kommunstyret Sak 150-2020 (PDF, 4 MB)

Saksutredning - utvalgsak 2020-60 , 2. gangs behandling 12.05.2020 (PDF, 399 kB)

Saksutredning utvalgsak 2019-97 , 2. gangs behandling 12.11.2019 (PDF, 875 kB)