Forslag til detaljregulering for Rødnabbene - Høring og offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for Rødnabbene - Høring og offentlig ettersyn

Opprinnelig publisert på gammel nettside: 27.03.2020 14:27

​Forslag til «Detaljregulering for Rødnabbene» (nasjonal plan-ID: G-713) ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø i møte 10.03.2020, sak PS 2020/38.

​Det ble fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Rødnabbene» (nasjonal plan-ID: G713) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av planbeskrivelse sist revidert 1.3.2020, og bestemmelser og plankart sist revidert 27.2.2020.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for offentlig tilgjengelig strand og badehus på Rødnabbene, samt å sikre adkomst til Rødnabbene med båt og med vei.
Planområdet ligger ved sjøen ca. 2 km syd for Halden sentrum. Arealet av planområdet er på ca. 55 daa. Hovedgrepet i

planforslaget er å reetablere Rødnabbene som en bynær mulighet for bading, servering og adspredelse, ved å bygge opp bebyggelsen slik det var fram til aktiviteten ble lagt ned på slutten av 1950-tallet.
 

Plandokumentene og saksfremstilling for 1.gangsbehandlingen:

Eventuelle kommentarer til planforslaget sendes til:
Halden kommune, Enhet Plan og miljø, 
Postboks 150, 1751 Halden, 

eller på epost til: postmottak@halden.kommune.no. 

Høringsfristen er 22.05.2020.