Forslag til oppheving av reguleringsplan for Pinsemenigheten Salen, Prestebakke – Høring og offentlig ettersyn.

Forslag til oppheving av reguleringsplan for Pinsemenigheten Salen, Prestebakke – Høring og offentlig ettersyn.

Forslag til oppheving av reguleringsplan for Pinsemenigheten Salen, Prestebakke ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø i møte 7.4.2021, sak PS 2020/56.

Det ble fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø å legge forslag til oppheving av «detaljregulering for Pinsemenigheten Salen, Prestebakke» (nasjonal plan-ID: G-540) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse vedtatt 26.6.2001.

Formålet med oppheving av planen er å legge til rette for bruksendring fra forsamlingslokale til boligformål. Planområdet ligger ved Prestebakke skole i 2. rekke fra hovedveien. Arealet av planområdet er på ca. 4 daa, og er avsatt til bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel.