Informasjon om prosess og medvirkning i arbeidet med rapport om skolestruktur i Halden kommune 

Informasjon om prosess og medvirkning i arbeidet med rapport om skolestruktur i Halden kommune 

Halden kommune skal i 2023 utarbeide en rapport som skal være et objektivt grunnlag for å vurdere og avklare fremtidig skolestruktur i kommunen.

Rapporten vil blant annet gi informasjon om kapasitet ved dagens skoler, bygningsmessig tilstand av skolebyggene, befolkningsprognoser og elevtallsutvikling. 

Den første fasen av arbeidet gjøres av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra samfunnsavdelingen, avdeling for miljø og teknisk og avdeling for undervisning og oppvekst.  

I perioden frem til 30.april vil det jobbes med et utkast til rapporten. Utkastet vil sendes ut til skoler og foreldreutvalg og gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmesider i begynnelsen av mai.  

  • I mai og juni vil det gjennomføres innspillsmøter ved byens barneskoler.  
  • KFU, Ungdomsrådet og hovedtillitsvalgte vil bli invitert til egne møter.  

Det vil bli sendt ut mer informasjon om dette i løpet av februar.  
I tillegg til fysiske innspillsmøter vil befolkningen kunne komme med innspill til fremtidig skolestruktur gjennom en digital plattform, Decidim.

Det vil komme informasjon om dette. Innspillsperioden vil være fra 1.5 til 15.6.2023

I etterkant av innspillsperioden vil det utarbeides et endelig utkast til rapport for skolestruktur. I dette utkastet vil mulige alternativer for fremtidig skolestruktur skisseres.

 Utkastet til rapport ferdigstilles høsten 2023 og vil bli sendt på høring før den vedtas endelig. Høringsperioden vil være på seks uker.  

I etterkant av høringsperioden vil høringsinnspillenes vurderes, og rapporten vil deretter bli ferdigstilt. Rapporten om skolestruktur vil deretter settes opp til politisk behandling.