Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Bakke camping

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Bakke camping

På vegne av forslagsstiller Bakke camping varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Bakke camping. (Nasjonal plan-ID 3001 G-743) 

Plankonsulent er SG & Co. Planområdet ligger ca. 15 km sør for Halden sentrum.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for videre drift og en moderat utvidelse av Bakke camping, med tilhørende bebyggelse og brygge. Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Mer informasjon om planarbeidet finner du i vedlagte dokumenter.

Eventuelle innspill til det igangsatte planarbeidet sendes til:

SG & Co
PB 91
1751 Halden

Frist for innspill er 29. august 2022.

Eventuelle spørsmål rettes til SG & Co v/Jon Rongen, tlf.  913 11 275

Dokumenter

Varselbrev Bakke camping datert 29.06.22 (PDF, 259 kB)

Kartvedlegg til varselbrev (PDF, 6 MB)

Planinitiativ Bakke camping (PDF, 856 kB)

Referat fra oppstartsmøte 20.5.2022 (PDF, 124 kB)

Bakke camping - Annonse HA 29.06.22 (PDF, 2 MB)

Adresseliste med berørte høringsinstanser og berørte hjemmelshavere (PDF, 141 kB)