Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering for Dyrendalsveien 13, Halden kommune.

Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering for Dyrendalsveien 13, Halden kommune.

I medhold av plan-, og bygningsloven (pbl) §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for Dyrendalsveien 13 i Halden kommune. 

Planområdet ligger i den nordre delen av Halden sentrum. Forslagstiller er Dyrendalsveien 13 AS.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for detaljvarehandel/matbutikk i Dyrendalsveien 13. Eksisterende virksomhet (bilverksted/utsalg) vil opprettholdes på mindre arealer. Tiltaket utløser etter forskrift om konsekvensutredninger ikke krav om konsekvensutredning. Foreløpig plangrense er markert i kartutsnittet. Nasjonal planID vil bli 3001 G-731.

 

Innspill til planarbeidet sendes: Stenseth Grimsrud arkitekter AS, PB 91, 1751 Halden.
Innspillsfrist er 16.04.2021.

Møtereferat - oppstart detaljregulering - Dyrendalsveien 13 (PDF, 193 kB)

2020 12 08 -UT- Varselbrev_Dyrendalsveien (PDF, 361 kB)

Planinitiativ_Dyrendalsveien (PDF, 2 MB)