Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering for Dyrendalsveien 13, Halden kommune.

Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering for Dyrendalsveien 13, Halden kommune.

I medhold av plan-, og bygningsloven (pbl) §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for Dyrendalsveien 13 i Halden kommune. 

Planområdet ligger i den nordre delen av Halden sentrum. Forslagstiller er Dyrendalsveien 13 AS.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for detaljvarehandel/matbutikk i Dyrendalsveien 13. Eksisterende virksomhet (bilverksted/utsalg) vil opprettholdes på mindre arealer. Tiltaket utløser etter forskrift om konsekvensutredninger ikke krav om konsekvensutredning. Foreløpig plangrense er markert i kartutsnittet. Nasjonal planID vil bli 3001 G-731.

Klikk for stort bilde 

Innspill til planarbeidet sendes: Stenseth Grimsrud arkitekter AS, PB 91, 1751 Halden.
Innspillsfrist er 16.04.2021.

Møtereferat - oppstart detaljregulering - Dyrendalsveien 13 (PDF, 193 kB)

2020 12 08 -UT- Varselbrev_Dyrendalsveien (PDF, 361 kB)

Planinitiativ_Dyrendalsveien (PDF, 2 MB)