Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Halden Næringsråd

Karine Engebretsen Endret:23.10.2019 09:54 Emneord (los) Næringsliv

Halden næringsutvikling HNU


Halden næringsråd har endret form og navn; Halden næringsutvikling er det nye navnet og med hensyn til innhold vil informasjon bli oppdatert når den foreligger.


 
 • Industri 6.JPGHalden Næringsråd er en paraplyorganisasjon for alle næringsorganisasjonene i Halden.
 • Halden Næringsråd er organisert i et råd og et styre.
 • Rådet har i dag 20 medlemmer og 4 observatører.
 • Det avholdes 2 - 3 møter i året.
 • Styret består av 11 medlemmer.

Styret og rådet behandler en rekke saker som spenner over alle bransjeorganisasjoner og næringsutviklingstiltak behandles. I enkelte tilfeller oppnevner rådet ad hoc-utvalg som arbeider med spesielle næringsprosjekter, etableringer og Interreg-prosjekter.  

Du finner en oversikt over medlemmene her:
Styremedl 2016 HN.pdf


Vedtektene ble revidert siste gang i  2009 og har følgende ordlyd:
§ 1
Halden Næringsråd er et selvstendig rettssubjekt, etablert av Halden kommune, foreninger, institusjoner og bransjer.

§ 2 
Næringsrådets formål er å fremme næringslivet, bl.a. ved å være et kontaktorgan mellom næringslivet og kommunale og andre myndigheter.

§ 3
Finansieringen skjer ved kontingenter, kommunale og andre offentlige tilskudd og private bidrag samt honorarer for spesielle oppdrag.
Industri 2.JPG
 
§ 4
Næringsrådet er åpent for medlemskap for foreninger, institusjoner og bransjer i Halden.  Enkeltmedlemmer av foreninger og bransjer kan i spesielle tilfeller opptas som individuelle medlemmer.
Rådsmedlemmene i henhold til § 1 oppnevner selv sine representanter og vararepresentanter i rådet og rådets styre. Der flere bransjer/rådsmedlemmer har felles styremedlem har bransjene/råds-medlemmene selv ansvar for å omforenes om felles styrerepresentant.
Halden kommune har 3 – tre – medlemmer (politiske representanter) i rådet med tale-, forslags- og stemmerett. Disse tre er ordfører, varaordfører og 1 – en – representant for opposisjonen.

 
 

§ 5
Halden Næringsråd organiseres gjennom et årsmøte, et råd, et styre og et sekretariat.
Halden kommune er ansvarlig for sekretærhjelp.
Årsmøtet er rådets høyeste organ og ledes av ordføreren eller varaordføreren i ordførers fravær.
Hvert medlem av rådet har 1 – en – stemme.
Rådet avholder minst 1 – ett – møte hvert halvår.
Styrets leder er rådets leder og leder rådets møter.
Hvert enkelt rådsmedlem kan kreve rådsmøte på enkeltsaker.
 

Styret settes sammen av næringslivsrepresentanter og begrenses til 11 faste medlemmer og skal ha følgende sammensetning:

 1. Halden kommunes ordfører
 2. Rådets leder
 3. Nestleder
 4. Industrinæringen
 5. Handelsnæringen
 6. Entreprenørnæringen (innbefatter bygg, anlegg, håndverk og gårdeiere som har eier- og gårdsdrift primært knyttet til utleie til næringsvirksomhet – mer enn 75% av eiendomsmassen skal være næringsrettet (ikke utleie til boligformål)
 7. Finansnæringen (bank og forsikring)
 8. Informasjonsteknologinæringen og Forsknings- og utviklingsmiljøet (IKT/FoU)
 9. Landbruksnæringen (1 rep. for skogeierlagene og bondelagene som i dag)
 10. Høgskolen i Østfold
 11. Tjenesteytende næringer (reiseliv, kultur, idrett og transport/samferdsel)
 
Industri 4.JPGDet oppnevnes personlige varamenn til styret.
For ordfører møter varaordfører.
Hver representant i styret har 1 – en – stemme. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.
Styrets leder og nestleder velges av årsmøtet.
Styrets leder velges fritt.
Nestleder velges blant rådets medlemmer.
Styret avholder møter så ofte styrets leder eller minst halvparten av styrets medlemmer finner det nødvendig.

§ 6
Søknad om medlemskap sendes næringsrådet. 
Medlemskap avgjøres av rådet ved enstemmighet blant de fremmøtte rådsmedlemmer. Om vedtaket ikke blir enstemmig, skal søknaden avgjøres av årsmøtet.
Næringsrådet kan vedta at nye søkere kan delta i rådsmøtene som observatører med talerett inntil søknaden er behandlet av årsmøtet.
Næringsrådet har fullmakt til å oppnevne underutvalg eller lignende. Utvalg oppnevnt av årsmøtet kan ikke endres av næringsrådet.

§ 7
Årsmøte avholdes innen utgangen av april.
Årsmøte innkalles av rådets leder med 2 ukers varsel.
På årsmøtet skal følgende saker behandles:
 1. Rådets årsberetning.
 2. Revidert regnskap for det foregående år.
 3. Valg av:
  Styrets leder, som også er rådets leder, samt valg av nestleder. Leder og nestleder velges annet hvert år med funksjonstid på 2 år.
  Styrets leder velges fritt.
  Nestleder velges blant rådets medlemmer.
  Rådsmedlemmene oppnevner selv sine representanter i rådet.
  Valgkomité på inntil 3 medlemmer.
 4. Saker fremmet av næringsrådet.
 5. Innkomne forslag fra rådsmedlemmer.
  Forslag må være skriftlig fremmet for rådets leder innen 21. dager før årsmøte.
 6. I alle rådets møter har hvert medlem kun en forslags- og stemmerett.
 7. Ved stemmelikhet har rådets formann dobbeltstemme, unntatt ved valg der avgjørelsen i tilfelle stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Industri 7.JPG§ 8
Rådets styre kan innkalle til ekstraordinære årsmøter. Det samme skal gjøres hvis halvparten av rådsmedlemmene skriftlig forlanger det.

§ 9
Rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.  Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.

§ 10
Regnskap og årsmelding skal utarbeides av næringsrådet og sammen med innkomne forslag tilstilles alle valgte representanter til årsmøtet senest 14 dager før årsmøtet.
Næringsrådet vedtar budsjett før nytt regnskapsår starter.


§ 11
Det skal føres protokoll fra styrets og rådets møter og referater fra de opprettede utvalgs møter.

§ 12
Regnskap skal revideres av statsautorisert eller registrert revisor.

§ 13
Utmeldelse av Halden Næringsråd må skje skriftlig til næringsrådet og gjelder fra neste års utgang.

§ 14
Vedtektsendringer må vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall av betalende fremmøtte medlemmer.
Halden kommunestyre skal godkjenne vedtektsendringer.

§ 15
Næringsrådet kan besluttes oppløst. Beslutningen treffes av rådet etter samme regler som under § 14.
Ved beslutning om oppløsning skal årsmøtet fatte vedtak angående anvendelse av årsmøtets midler.

 
 
 
 

 

 

 Kontakt

 

Opprettet: 04.05.2016 07:19

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar