Network for expats in Søndre Viken, Norway

Network for expats in Søndre Viken, Norway

What is the purpose of Network for expats?

The network for expats will help companies and enterprises in Søndre Viken to recruit and retain expats with a high level of formal competence.

Facebook page: Network for expats in Søndre Viken

Facebook group: Living and working in Halden

Contact for Expats

Sabine Larrieu-Hellestad, sabine@haldennu.no, +4798136616

Background

The Oslo Chamber of Commerce writes in the report «Skilled immigration - How do we make Norway a preferred country ?:« International competitiveness is increasingly about how countries, regions and companies are able to attract and retain the right skills ».

NHO's financial barometer points out that companies in Norway state: "The most important obstacle to increased investment is access to qualified labor".

Many of the companies in Søndre Viken compete in an international market to recruit the wisest minds in their field. The need for specialized competence will increase in the future, and it may be difficult to find the right competence locally and regionally. The recruitment process can be both time consuming and expensive, and it is all the more important that the person you hire does not quit after a short time so the company must start recruiting again.

Brief history of the network

The network for expats started in 2016 as a project in Halden municipality based on a model from the Institute for Energy Technology (IFE) which has recruited and retained researchers for the nuclear reactor in Halden since the 1960s. The network received support from the Partnership for Business Development in Østfold for a preliminary project that was completed in 2019. From 2021, the network is a project in the partnership with funding from Viken County Municipality and Søndre Viken Business Region (SVN). SVN is a collaboration between the business departments in Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Hvaler, Rakkestad and Aremark.

The network is twofold:

The corporate network consists of companies / enterprises that recruit employees with high formal competence outside their own region. It is first and foremost the company's HR department that participates, and focus areas are recruitment, on-boarding and HR-related tasks.

Immigrants with high formal competence who move to the region without having any network in their spare time. The main target group is foreign expats, but there may also be Norwegian immigrants who have no connection to the region. The purpose of this network is for the newcomer to quickly get a network in their free time, solve practical challenges and be integrated into the local community.

Goals for the project

Networks for expats will help companies to recruit and retain key skills, and for newcomers to thrive, be integrated into the local community and stay in the region for at least 10 years. Furthermore, experiences from the network must be documented so that other cities and regions can establish their own networks.

Financing

The project is funded by Viken County Municipality and the municipalities in the Søndre Viken business region (Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Hvaler, Rakkestad and Aremark). The companies contribute with their own time and expenses to theme meetings and activities for the skilled expats.

The newcomers contribute with their own time and deductibles on activities.

Desired measures for the competence movers:

 • annual regular activities in Søndre Viken, including "Get to know your own city" activities in English, regular social meeting places, joint sports activities, joint cultural events etc
 • info channels with activity calendar and practical information in English (and other languages)
 • a dedicated contact person in the region
 • "Welcome to Norway" events a few times a year with a review of practical information about work permits, residence permits and the paper mill you have to go through, tips on working life and leisure in Norway, exchange of experience
 • Norwegian courses after working hours with the possibility of childcare
 • help to get a job for a spouse / companion
 • mentor scheme and «reserve grandparents scheme» for competence movers in collaboration with volunteers
 • newcomer housing in a residence with other expats for short-term rental

The role of municipalities:

 • marketing the network to companies, business associations and newcomers
 • updated information in English on the municipality's website
 • facilitate meeting places and "get to know" events
 • welcome packs with information
 • make visible and facilitate kindergartens, schools, housing and leisure activities for newcomers
 • make professional networks visible across companies
 • organize network meetings for companies
 • map competence environments and job opportunities for spouses
 • coordinate joint job promotions
 • create an action plan for migrant workers

 

Nettverk for kompetansetilflyttere

Hva er hensikten med Nettverk for kompetansetilflyttere?


Nettverk for kompetansetilflyttere skal hjelpe bedrifter/virksomheter i Søndre Viken med å rekruttere og beholde tilflyttere med høy formell kompetanse.

Bakgrunn

Oslo Handelskammer skriver i rapporten «Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?: «Internasjonal konkurranseevne handler i økende grad om hvordan land, regioner og bedrifter er i stand til å tiltrekke seg og beholde riktig kompetanse».

NHOs økonomibarometer viser til at bedriftene i Norge uttaler: «Den viktigste hindringen for økte investeringer er tilgang på kvalifisert arbeidskraft».

Mange av bedriftene i Søndre Viken konkurrerer i et internasjonalt marked om å rekruttere de klokeste hodene innen sitt fagfelt. Behovet for spesialisert kompetanse vil øke framover, og det kan være vanskelig å finne rett kompetanse lokalt og regionalt. Rekrutteringsprosessen kan være både tidkrevende og kostbar, og det er desto viktigere at den man ansetter ikke slutter etter kort tid så bedriften må starte rekrutteringen på nytt.

Kort historikk om nettverket

Nettverk for kompetansetilflyttere startet i 2016 som et prosjekt i Halden kommune etter modell fra Institutt for Energiteknikk (IFE) som har rekruttert og beholdt forskere til atomreaktoren i Halden siden 1960 tallet. Nettverket fikk støtte fra Partnerskap for næringsutvikling i Østfold til et forprosjekt som ble avsluttet i 2019. Fra 2021 er nettverket et fyrtårnsprosjekt i partnerskapet med finansiering fra Viken Fylkeskommune og Søndre Viken Næringsregion (SVN). SVN er et samarbeid mellom  næringsavdelingene i Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Hvaler, Rakkestad og Aremark.

Nettverket er todelt:

Bedriftsnettverket består av bedrifter/virksomheter som rekrutterer arbeidstakere med høy formell kompetanse utenfor egen region. Det er først og fremst bedriftens HR avdeling som deltar, og fokusområder er rekruttering, on-boarding og HR-relaterte oppgaver.

Tilflyttere med høy formell kompetanse som flytter til regionen uten å ha noe nettverk på fritiden. Hovedmålgruppen er utenlandske tilflyttere, men det kan også være norske tilflyttere som ikke har tilknytning til regionen. Hensikten med dette nettverket er at tilflytteren raskt skal få et nettverk på fritiden, løse praktiske utfordringer og bli integrert i lokalsamfunnet.

Mål for prosjektet

Nettverk for kompetansetilflyttere skal bidra til at bedriftene klarer å rekrutterer og beholde nøkkelkompetanse, og at tilflytterne trives, blir integrert i lokalsamfunnet og blir boende i regionen i minst 10 år. Videre skal erfaringer fra nettverket dokumenteres slik at andre byer og regioner kan etablere egne nettverk.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Viken Fylkeskommune og kommunene i Søndre Viken næringsregion (Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Hvaler, Rakkestad og Aremark). Bedriftene bidrar med egen tid og utlegg til temasamlinger, arbeidsgrupper og aktiviteter for kompetansetilflytterne.

Tilflytterne bidrar med egentid og egenandeler på aktiviteter.

Ønskede tiltak for kompetansetilflytterne:

 • årshjul med faste aktiviteter i Søndre Viken, der i blant «Bli kjent i egen by» aktiviteter på engelsk, faste sosiale møteplasser, felles idrettsaktiviteter, felles kulturarrangement
 • infokanaler med aktivitetskalender og praktisk info på engelsk (og andre språk)
 • en dedikert kontaktperson i regionen
 • «Welcome to Norway» arrangement noen ganger i året med gjennomgang av praktisk info om arbeidstillatelse, oppholdstillatelse og papirmøllen man må gjennom, tips om arbeidsliv og fritid i Norge, erfaringsutveksling
 • tilrettelagte norskkurs utenom arbeidstid med mulighet for barnepass
 • hjelp til å skaffe jobb til ektefelle/ledsager
 • fadderordning og «reserve-besteforeldre ordning» for kompetansetilflyttere i samarbeid med frivillige
 • startboliger i et felleskap med andre kompetansetilflyttere for kortidsutleie

Kommunenes rolle:

 • markedsføring av nettverket overfor bedrifter, næringsforeninger og tilflyttere
 • oppdatert informasjon på engelsk på kommunens hjemmesider
 • tilrettelegge for møteplasser og «bli kjent» arrangement
 • velkomstpakker med informasjon
 • synliggjøre og tilrettelegge gode oppvekst, bo- og fritidstilbud for tilflyttere.
 • synliggjøre fagmiljøer på tvers av bedrifter.
 • organisere nettverksmøter for bedriftene
 • kartlegge kompetansemiljøer og jobbmuligheter for ektefelle.
 • koordinere felles stillingskampanjer.
 • lage handlingsplan for tilflyttende arbeidskraft.

Organisering av prosjektet

Nettverk for kompetansetilflyttere
Organisering Organisasjon/person Ansvar Møter:
Prosjekteier Halden kommune v/Jens-Petter Berget er juridisk eier av prosjektet på vegne av Søndre Viken Næringsregion Gir overordnede føringer for prosjektet Følger rapporterings-rutiner og møtekalender til partnerskapet
Styringsgruppe Søndre Viken Næringsregion (Pr dags dato: Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Hvaler og Rakkestad kommuner v/næringsavdelingene Styreleder: Jens-Petter Berget Avgjør ansettelse, budsjett, følger opp prosjektleder og prosjektmedarbeider. Passer på at bedriftenes og tilflytternes ønsker blir ivaretatt   4 årlige møter
Prosjektleder På vegne av Søndre Viken: Gina Finsrud, Halden kommune. Anna Gyure-Szamosi er dedikert ressurs fra Fredrikstad kommune Ansvarlig for økonomi, informasjon, rapportering, møtene i HR nettverket og oppfølging av prosjektmedarbeider Deltar på alle møter
Prosjektmedarbeider Ansettes i 2-3 årig prosjektstilling, deltid Ansvarlig for tiltak overfor tilflytter-nettverket, rapportering, møter med prosjektleder Observatør i  bedriftsnettverket, styringsgruppe, møter med prosjektleder
Bedriftsnettverket v/HR avdelingene Per nå 40 bedrifter/ organisasjoner, mulighet for utvidelse Sette dagsorden for nettverksmøter og arbeidsgrupper 4 årlige fellesmøter + arbeidsgrupper