Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Foreløpig årsregnskap 2018

Lisa Gustavsen Endret:15.02.2019 15:49

​Det foreløpige resultatet for 2018 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 59,6 millioner kroner. Dette er etter inndekning av tidligere års akkumulert merforbruk (45 mkr), samt avsetning av 22 mkr på eiendomsskatt

Dette er femte året på rad med mindreforbruk i det kommunale regnskapet i Halden kommune. Mindreforbrukene disse årene har vært som følger:

2014 3,3 mkr 

2015 16,2 mkr 

2016 53,4 mkr 

2017 73,8 mkr 

2018 59,6 mkr


Gode regnskapsresultat siden 2014, samt den økte eiendomsskatten gjennom de to siste årene har gjort det mulig å dekke inn siste rest av kommunens akkumulerte underskudd som i sin tid var på 289 mkr, og som igjen betyr at tiden på ROBEK-lista snart er over.

Hovedårsakene til at Halden kommune har kunnet gjøre opp regnskapene de 5 siste årene med så vidt store mindreforbruk skyldes økt skatteinngang og lavere renteutgifter.

Utgiftene til den kommunale tjenesteproduksjonen har et merforbruk i 2018 på 4,2 mkr.

Driftsinntektene økte med 60 millioner kroner fra 2017 til 2018 noe som tilsvarer en økning på 2,5 %. Dette er den laveste inntektsveksten i Halden kommune på mange år. Hovedårsaken til vekst er likevel økninger i statlige overføringer, hvor
skatteinntektene til Halden kommune økte med 5,5 % fra 2017 til 2018. For refusjoner og statlige overføringer utover skatt/ramme viser regnskapet for 2018 en reduksjon på hhv. - 2,2 % og - 1,2 %. Kommunens driftsutgifter økte med 123 millioner kroner fra 2017 til 2018, noe som tilsvarer en økning på 5,5 %. 
Brutto lønnsutgifter inkl. sosiale kostnader økte med 49 millioner kroner som tilsvarer 3,5 %. Selv om en del av dette kan forklares med refunderbare vikariater, er denne utviklingen, sammen med årsverksutviklingen, noe som både er og vil være viktig å ha fokus på fremover.

Driftsutgiftene har i 2018 økt mer enn driftsinntektene, noe som medfører at brutto driftsresultat utgjør 4,4 % av driftsinntektene i 2018, mot 7,2 % i 2017. Det er spesielt postene kjøp av varer og tjenester, samt avskrivinger som utgjør de største enkeltøkningene på kostnadssiden.

Mer gledelig er det at netto finansutgifter ikke har økt med mer enn 5 mkr fra 2017 til 2018. Det lave rentenivået, samt en løpende likviditet som har muliggjort senere låneopptak enn forutsatt, gir denne relativt beskjedne veksten i finanskostnader.

Netto driftsresultat utgjør om lag 90 mkr i 2018, noe som gir en resultatgrad på 3,7 %. I 2017 var til sammenligning netto resultatgrad 6,2 % av driftsinntektene.

Investeringer i anleggsmidler utgjorde 598 millioner kroner, hvor de største enkeltinvesteringene er ferdigstillelsen av Kongeveien skole og Bergheim med hhv. 129 mkr og 200 mkr.

Pr. utgangen av 2018 har Halden kommune en samlet gjeldsgrad på 114 % knyttet til investeringslånene.

Likviditeten i Halden kommune er vesentlig bedret sammenlignet med tidligere år. I 2018 har trekkrettigheten kun blitt benyttet ved kortere perioder i februar, juli og november mnd. Utover dette har likviditeten vært positiv.

Økonomisk balanse og økt økonomisk handlefrihet har vært et viktig fokusområde de siste årene, og de gode resultatene har gjort det mulig for Halden kommune å komme ut av ROBEK-lista 4 år før tiden..

Kort oppsummert viser regnskapstallene for 2018 et positivt resultat. Likevel vil det i tiden framover være viktig å være oppmerksom på tendensen med redusert inntektsvekst, økt kostnadsvekst og gjeldsnivå noe som øker behovet for å gjøre strenge prioriteringer. I dette bildet er det helt avgjørende for Halden kommune å fortsette den pågående omstillingen og utviklingen når vi også ser de utfordringer Regjeringens perspektivmelding peker på i årene som kommer.


Opprettet: 15.02.2019 15:34

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar