Tittel: Helse og omsorg ønsker økt rekruttering
Url: https://www.halden.kommune.no/nyheter/Sider/Helse-og-omsorg-tilbyr-gode-avtaler.aspx
Helse og omsorg ønsker økt rekruttering
  • Siste

Helse og omsorg ønsker økt rekruttering

Lisa Gustavsen Endret:21.03.2019 10:31

Kommunalavdeling helse og omsorg tilbyr gode vilkår for de fast ansatte som ønsker å jobbe litt ekstra og for de som er sommervikarer i helseavdelingene. Vi har også tilbud om faste stillinger.

Stimulans/tiltak for rekruttering i hovedferieavvikling 2019


1) Stimulans/tiltak - fast ansatte:


1. Ansatte som påtar seg en ekstra helg (lørdag og søndag) kompenseres med:

1. Sykepleier/Vernepleier: kr. 4000, alternativt to fridager som ikke kan legges til helg eller i skolens ferier.
2. Faglært: kr. 2500
3. Ufaglært: kr. 2000

* Kompensasjonen kommer i tillegg til ordinær lønn.

* Ansatte mottar ordinær lønn ved sykefravær, men ekstra kompensasjon bortfaller ved ikke arbeidet ekstra helg uavhengig av årsak.

* Det henges opp informasjon på hver avdeling hvor ansatte som ønsker å forplikte seg til ekstra helg skriver seg på liste. Ekstra helg legges i turnus i enheten. Å sette seg på liste gir ingen rett til ekstra helger, da det er behovet som styrer

* Ansatte som jobber 100 % kan også påta seg ekstra helg, ved at arbeid på ukedag flyttes til helg slik at den totale stillingsstørrelsen fortsatt er 100 %.

* Det kan tilbys økonomisk kompensasjon for ansatt som flytter sin ferie etter forespørsel fra leder. Det inngås individuelle avtaler om dette

2) Stimulans/tiltak - vikarer:


* 2. års- sykepleier/vernepleierstudenter får grunnlønn som sykepleier/vernepleier.

* Høyskoleutdannede (sykepleier/vernepleier) vikarer får sykepleier - / vernepleierlønn som etter 16 års ansiennitet

* Medisinstudenter får etter 4 år/8 semestre sykepleielønn som etter 10 års ansiennitet. Vikarene beskrevet i kulepunktene over, forplikter seg til å jobbe minimum 6 uker i hovedferien.


3) For alle:


* Arbeidsgiver og tillitsvalgte kan i enkelttilfeller bli enige om bruk av lengre vakter for vikarer/ fast ansatte i hovedferien der dette gjøres av hensyn til bruker. Slik avtale inngås i så fall på hvert enkelt arbeidssted

4) Rekrutteringsstillinger for høyskoleutdannede:

* Det utlyses heltids rekrutteringsstillinger for sykepleiere/vernepleiere: Med rekrutteringsstilling menes her rekruttering for å dekke opp for sommerferieavviklingen.


Vilkår:


* Fast ansettelse fra 20. juni. Dersom den ansatte er 3. års student, tilpasses oppstart til eksamen er gjennomført.

* Ansatte forplikter seg til å arbeide fullt under hele sommerferieavviklingen.

* Under ferieavviklingen mottas lønn i samsvar med insitamenter for vikarer. Fra 1. september mottas ordinær lønn i stillingen.

* Fra 1. september, eller så snart ferieavviklingen er over, innplasseres den ansatte i ledige stillinger for sykepleier/ vernepleier, faste eller vikariater. Ev. overskytende del av stilling legges fast i turnus og blir en buffer som kan dekke inn fravær.

* Stillingene lyses ut eksternt og ordinære ansettelsesrutiner følges.

Følgende steder/ stillinger er aktuelle for slik utlysning:

* Enhet sykehjem- inntil 3 sykepleierstillinger

* Enhet Helsehus – inntil 3 sykepleierstillinger.

* Enhet hjemmesykepleien – inntil 4 sykepleierstillinger.

* Enhet omsorgsboliger – inntil 3 sykepleier-/vernepleierstillinger.

* Enhet bo – og miljøarbeidertjeneste – inntil 3 vernepleierstillinger.Opprettet: 21.03.2019 09:07
Du er her: Hjem > Nyheter > Helse og omsorg ønsker økt rekruttering