Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Kommunedirektørens budsjettforslag for 2021

Henrik Meyer Endret:30.10.2020 11:21

Kommunedirektøren legger torsdag frem sitt forslag til kommunebudsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024. Her kan du lese pressemeldinger, utdrag eller hele budsjettforslaget. 

Det du må vite om kommunens budsjettforslag:Dette er kommunedirektørens innledning til budsjettforslaget:


Vi har utfordrende, men også og givende år foran oss. Vi skal utforme en ny offentlig sektor i en krevende tid.

Budsjettforslaget for 2021 og forslag til økonomiplan 2021-2024 følger opp tidligere planer i forhold til å bygge en robust økonomi med mål om driftsfond på 8% av driftsinntekter. Et driftsfond på 8% som utgjør 210 millioner kroner, ansees som nødvendig for å kunne håndtere uventede svingninger og uforutsette hendelser, uten å måtte iverksette for store korrigerende tiltak for raskt. Samtidig krever et fremdeles høyt investeringsnivå en sikkerhet knyttet til renteendringer.

Kommunedirektør Roar Vevelstad (Foto: Stein Johnsen/Halden kommune)Forventningene til offentlige tjenester er høy og vil være stigende. Dagens generasjoner stiller større krav til innhold og kvalitet i det kommunale tjenestetilbudet enn tidligere. Dette parallelt med at Stortinget og regjering i flere år har varslet en nedtrapping av finansieringen til kommunesektoren. Gapet mellom innbyggeres forventninger og kommunenes forutsettinger for å kunne levere vil øke. Dialog og medvirkning med innbyggere i tjenesteutvikling fremover blir med det viktig å få til.

For å møte morgendagens utfordringer er det nødvendig å se nye måter å levere tjenester på. Det har skjedd, og skjer, en meget stor og rask utvikling innenfor teknologi og digitalisering og måter å anvende denne på. Gevinstrealiseringen som ligger i dette, må fokuseres mye mer på og hentes ut i fremtiden. Det er avgjørende for å lykkes.

For å kunnen bruke digitale løsninger i større skala, både i vår egen tjenesteproduksjon og samfunnsutviklingen i et bredere perspektiv, er det avgjørende med nettdekning. I perioden foreslås utbygging av fiber og mobilt bredbånd i stor skala nettopp for å legge grunnlaget for digitale tjenester. Samarbeidet med andre kommuner i de etablerte samarbeidene DigiVikenØst og DigiViken fortsetter i 2021.   

Den demografiske utviklingen er ofte pekt på for å si noe om utfordringer i kommunesektoren. Spesielt er det fokusert på veksten i den eldre delen av befolkningen. Samtidig ser vi i perioden 2021-2030 en stor reduksjon i antall barn i alderen 1-15 år. Dette utfordrer strukturen både i forhold til barnehager og også skoler. 

Innenfor barnehagesektoren har vi en overkapasitet i dag som vil øke de nærmeste årene forså å ligge stabilt i om lag 10 år. Relativt tidlig i perioden får vi skoler som ikke vil kunne drive effektivt på grunn av lavt elevtall. Dette fordrer et arbeid knyttet til strukturendringer innenfor sektorene allerede i 2021 og behovet for justeringer vil øke i perioden.  

Sysselsettingsgraden i Halden er lav, kun om lag 66 % av innbyggere i alderen 22-67 år er i arbeid. Uansett hva vi gjør må vi ta utgangspunkt i at vårt arbeid skal bygge opp under økt sysselsetting og økt aktivitet. Økt aktivitet er et steg på veien mot arbeid, og NAV sitt fokus på dette vil på sikt utgjøre en forskjell for mange mennesker. 

Kompetente og engasjerte ledere og medarbeidere med sans for utvikling og resultater er avgjørende for å dra oss i riktig retning. Disse har vi i Halden kommune. Vi må få tak i de gode ideene og vi må våge å prøve ut nye løsninger. Vi må tørre å gå i «sandkassen» som regjeringen har åpnet muligheten til, for å utfordre og prøve ut nye ideer.  

Vi er et stort lag og vi er avhengige av å spille hverandre gode hver dag – da får vi dette til!

Roar Vevelstad
kommunedirektør

Fakta om budsjettprosessen

Kommunens årsbudsjett er det viktigste dokumentet for styring av Halden kommune. I årsbudsjettet fordeles midler mellom ulike tjenester, aktiviteter og ordninger, og det avklares hvilke investeringer som skal gjennomføres. Det er kommunens administrasjon som presenterer det første forslaget til et nytt budsjett, men det er ikke gjeldende før det er politisk vedtatt og på veien dit kan mye endres. 

Veien frem mot et nytt årsbudsjett er som følger:

  • 29. oktober 2020 presenteres "Kommunedirektørens budsjettforslag". Dette forslaget er laget etter innspill fra alle deler av kommunens administrasjon. Det er kommunedirektørens jobb å peke på hva som bør prioriteres og hvor det kan være mulig å spare penger.
  • Utover høsten kan alle politiske partier lage sitt eget budsjettforslag der de viser hvordan de helst vil prioritere. Partier som samarbeider tett, lager ofte et felles budsjettforslag. 
  • Partienes ulike forslag behandles politisk både i formannskapet og i kommunestyret utover høsten.
  • I desember vedtar kommunestyret årsbudsjett for det kommende året. I 2020 er det planlagt at budsjettet skal vedtas politisk 17. desember. Det er vanlig at det budsjettet som vedtas politisk ser noe annerledes ut enn det kommunedirektøren foreslår tidligere på høsten. 
Budsjettet som vedtas i desember 2020, vil være det kommunen skal drive etter fra januar 2021. Det kan likevel være noen tiltak som iverksettes senere.Opprettet: 29.10.2020 16:11

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar