Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Rådmannen legger fram forslag til økonomiplan 2019-2022

Martin Vik Endret:03.05.2018 16:50

Torsdag 3. mai legger rådmannen fram sitt forslag til økonomiplan for Halden kommune for 2019-2022. Økonomiplanen legger mye av rammene for kommunens virksomhet i årene som kommer. Fram mot sommeren skal dette forslaget behandles politisk før den endelige planen vedtas.

- Halden kommune, i likhet med øvrige kommuner i landet, står nå foran en spennende periode hvor omstilling vil stå i fokus, skriver rådmann Roar Vevelstad i forordet til den foreslåtte økonomiplanen.

 

Økonomiplan 2019-2022, rådmannens forslag.pdf

Investeringsbok.pdf

 

Får mindre fra staten

Regjeringens perspektivmelding peker i retning av fremtidige reduksjoner i rammeoverføringene som følge av antatt lavere tilføringer fra oljesektoren. Når rådmannen legger frem sitt forslag til økonomiplan for 2019 – 2022 er det en plan som i stor grad er tuftet på nettopp dette. 

I denne planen legges løpet, ikke bare for de 4 neste år, men for en lengre tidshorisont frem mot 2030. Dette med bakgrunn i signaler om at offentlig sektor vil få reduserte rammer gjennom den statlige finansieringen.

 

Stort omstillingsbehov

Offentlig sektor vil stå ovenfor det største omstillingsbehovet i moderne tid. Perspektivmeldingen peker i retning av et årlig inndekningsbehov i statsbudsjettet på 5 milliarder kroner fra 2030.

Skal vi klare dette må vi bli mer og mer automatiserte og digitaliserte, og vi må skaffe rom til å prioritere forebygging i et annet omfang og mer målbevisst enn tidligere år. Store gjennomgripende teknologiske endringer vil påvirke enkeltmenneskenes hverdag og stille krav til omstillingsevne. 

Arbeidsplasser vil bli borte, og nye vil oppstå - både i kommunal- og i privat sektor. Skal vi klare å gi fortsatt gode velferdstilbud og skape gode levekår for Haldens innbyggere, må vi ha gode strategier og løsninger for denne samfunnsutviklingen.

 

3 veier mot en god fremtid 

Fordi det blir flere eldre innbyggere og mindre statlige oljepenger, må også kommunen drives annerledes i fremtiden. Rådmannen foreslår i økonomiplanen ulike løp for å møte endringsbehovet både på kort og lang sikt.

For det første er det nødvendig med kontinuerlige forbedringsprosesser og digitaliseringsprosesser for å ta ut kortsiktige effekter. Videre skal konkurranseeksponeringsprosesser og innovasjons- og tjenestedesignprosesser gi større gevinster i ett litt lengre tidsløp. 

Rådmannen mener det er hensiktsmessig med ekstern prosessbistand i deler av alle disse løpene. Både av kapasitetshensyn, men også av hensyn til kompetanse.

 

Hva skal det satses på fremover?

Også i omstillingsperioder vil det bli gjennomført en rekke spennende investeringer for å løfte tilbudet på ulike områder i kommunen. Det kan du lese mer om i rådmannens forslag til investeringer.

 

Investeringsbok.pdf

 

Hva skjer videre med økonomiplanen?

Rådmannens forslag til økonomiplan for 2019-2022 legges frem 3. mai, og den politiske behandlingen starter i formannskapet 7.juni. Endelig behandling blir i kommunestyrets møte 21. juni.

Formannskapets innstilling til økonomiplan for 2019-2022 blir lagt ut til offentlig ettersyn i perioden mellom behandling i formannskap og kommunestyre. (Fra 7. til 21. juni).


Opprettet: 03.05.2018 16:43

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar