Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Rådmannen legger fram sitt forslag til budsjett

Martin Vik Endret:03.11.2017 08:34

​Rådmann Roar Vevelstad la i dag fram sitt forslag til budsjett.

I dag la rådmann Roar Vevelstad fram sitt forslag til budsjett for 2018.

Kommunstyrets medlemmer fikk presentasjonen kl 16:30 i dag, og nå skal politikken jobbe videre med budsjettet fram til det endelig skal vedtas i Kommunestyret 13.12.2017.

Nytt år, nye muligheter

-Nytt år gir nye muligheter, men det ligger også noen utfordringer foran oss i 2018, sier rådmann Vevelstad i sin innledning.

Neste års budsjett er det første med full inndekning, 45 mkr, i den forpliktende planen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I henhold til planen skal vi holde dette nedbetalingsnivået frem til og med 2022. Gode netto driftsresultater de siste årene kan medføre en raskere inndekning, og det er bra når vi ser utfordringsbildet fremover.


Skal lykkes med omstilling

-Vi må nok forberede oss på at omstillingen de nærmeste årene vil være en krevende øvelse for alle i samfunnet. Jeg har likevel stor tro på at vi vil lykkes ved å klare og skape et godt og tillitsskapende samarbeid på alle nivåer, vise respekt for ulike aktørers behov og ønsker, samt gjennomfører redelige omstillingsprosesser i full åpenhet, heter det i innledningen.


Gjennomgang av tjenester

Rådmannens budsjettforslag for 2018 bygger på økonomiplan 2018-2021, som igjen bygger på de tiltakene som ble utledet av tjenestegjennomgangen med Agenda Kaupang i 2013-2014. Våren 2017 gjennomførte vi en oppdatering av sammenligningsgrunnlaget for å se om vi har klart å gjennomføre det vi sa vi skulle gjøre etter tjenestegjennomgangen i 2013. Denne oppdaterte rapporten konkluderer i all hovedsak med at vi har lykkes med den omstillingen vi da sto ovenfor. På den annen side ser vi at kostander pr enhet øker mer enn i sammenlignbare kommuner. Nå vil flere av tiltakene gjennomført i 2017 og de som foreslås i 2018 medføre lavere kostander og slikt sett bedre KOSTRA-tall, men allikevel mener rådmannen at det vil være riktig å gjennomføre en større tjenestegjennomgang på nytt. 


Gjennomgangen må fokusere på omlegging til den type offentlig sektor vi skal ha i fremtiden. Det er tydelige signaler fra regjeringen om at reduksjon i statlige overføringer som følge av innretning mot fremtidens offentlige sektor allerede har startet, og vil forsterkes i årene som kommer. Derfor blir det viktig at vi starter arbeidet med å omstille organisasjonen vår i samme retning. Vi står nå ovenfor kanskje tidenes største omstilling i vår sektor, og jeg tror det vil være klokt å koble på ekstern bistand som kan bistå oss i disse prosessene. Resultatet av et slikt arbeid vil kunne danne grunnlaget for budsjett- og økonomiplaner fra 2019 og fremover. 


-Det er gledelig at vi allerede nå har store omstillingsprosjekter som vil forme framtiden vår. Det store digitale løftet i skolen, og satsningen på velferdsteknologi innenfor helse, er begge eksempler på prosjekter som kan føre til helt endrede tjenester til store deler av befolkningen. -Det forteller meg at vi evner å møte enhver utfordring som måtte komme, sier Vevelstad


Forslag til statsbudsjett 2018 ble fremlagt 12.10.2017. I all hovedsak er forslaget i tråd med de signaler som ble gitt i kommuneproposisjonen i mai mnd. En redusert befolkningsvekst og en endret demografi (befolkningssammensetningen) sett i forhold til tidligere prognoser medfører imidlertid lavere statlige overføringer. Dette medfører noen utfordringer knyttet til å innfri alle forventede styrkinger som regjeringen ønsker. 


Jobber for å øke nærværet

-Vi jobber målrettet for å øke nærværet. Halden kommune har i den anledning, gjennom 2017, deltatt i KS sitt NED-Prosjekt knyttet til nærværsarbeid. NED-prosjektet gir oss blant annet tilgang på nye verktøy, som dialogduker. Dukene inkluderer de ansatte i samtalen og hjelper oss å sette fokus på nærvær i avdelingene. Nærvær handler om å bli sett og ha god kontakt med leder og medarbeidere. Dette gode arbeidet videreføres i 2018. 


Lav befolkningsvekst

Den lave befolkningsveksten er under østfoldsnitt og under landssnitt. En vedvarende situasjon som dette vil gi oss økte utfordringer i tiden framover. Det blir derfor viktig at vi ser på kommunens attraktivitet i vid forstand. Utvikling av ett godt og attraktivt sentrum, tilrettelegging for etablering av innovative miljøer i forsknings- og klyngemiljøer, pedagogisk utviklingsarbeid av utdanningsløpet og forbedret folkehelse er eksempler på områder vi må jobbe aktivt med for å bli en attraktiv kommune i vekst. Dette arbeidet har allerede stort fokus og det legges opp til en videre utvikling av dette i 2018. 


Må designe nye tjenester

-Jeg nevnte signalene fra regjeringshold om reduserte statlige overføringer som følge av innretning mot fremtidens økonomiske rammer. Perspektivmeldingen 2017 drøfter denne utfordringen og peker på effektivisering av offentlig sektor som en av grunnpilarene for å lykkes med å skape en bærekraftig utvikling av velferdsstaten. En slik omstillingsprosess vil være spennende og krevende for oss som jobber i kommunen, men også for innbyggerne i kommunen. Dersom vi lykkes med omstillingen og digitaliseringen av tjenestene våre, så vil det utfordre innbyggernes etablerte syn på hvordan kommunen leverer sine tjenester, og hvordan de skal forholde seg til de tjenestene som gis. Det krever faktisk en like stor omstillingsevne hos innbyggerne som det kreves av oss som leverer tjenestene. Løpende brukerinvolvering, informasjon og presentasjon av «de nye tjenestene» vil derfor bli en viktig faktor fremover, avslutter Vevelstad


Hele budsjettetforslaget leser du her:

Halden kommune Budsjettforslag 2018.pdf

Investeringsbok Vedlegg til Budsjett 2018.pdf

Opprettet: 02.11.2017 16:36

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar