Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Skal jobbe smartere

Henrik Meyer Endret:29.10.2020 16:59

​Kommunebudsjettet handler ikke bare om hva det satses på og hva som må kuttes. Budsjettforslaget har også planer for hvordan kommunen kan utnytte hver krone bedre ved å jobbe litt smartere. 

Les alt om budsjettforslaget her

I en situasjon der kommuneøkonomien er anstrengt vil nødvendigvis et budsjettforslag inneholde en del kutt. Samtidig har årets budsjettprosess økt bevisstheten ytterligere om hvordan kommunen kan jobbe enda smartere på noen områder. 

- I flere av tiltakene i årets budsjettforslag handler det ikke først og fremst om kutt, men om hvordan man kan få mer ut av hver krone ved å jobbe litt annerledes. I Halden skal vi ikke fortsette å gjøre ting på en bestemt måte bare fordi vi alltid har gjort det sånn. Når vi sier at vi skal være innovative, så handler det om at vi hele tiden leter etter hvor vi kan bli litt flinkere. Dette budsjettforslaget peker derfor på en rekke punkter hvor vi mener vi kan jobbe litt smartere. Det er ved å finne slike forbedringspunkter at innbyggerne våre kan få gode tjenester selv om økonomien er anstrengt, sier kommunedirektør Roar Vevelstad.

Eksempler på smarte tiltak

Her er noen eksempler på hvordan kommunedirektøren foreslår at kommunen skal jobbe litt smartere neste år. Beskrivelsene av disse tiltakene er forkortet og forenklet. Vil du vite mer, så finner du grundigere beskrivelser av tiltakene i budsjettforslaget:

Forenkling av planlegging

I helse går det med mange arbeidstimer til planlegging av detaljerte arbeidslister. Gjennom å forenkle planleggingsarbeidet vil man kunne redusere ressursbruken og ansatte kan benyttes til mer pasientrettet arbeid. Man vil samtidig se på mulighetene for å forskyve noen oppdrag til tider av døgnet da det er mindre press på ansatte. På sikt kan dette redusere behovet for innleide ansatte.

Bruke egne busser mer

Arbeids- og aktivitetssenteret har egne busser og sjåfør med løyve. Derfor foreslås det å redusere taxi-bruk og øke bruk av egen buss og sjåfør. Da sparer man penger samtidig som transportbehovet fortsatt dekkes. 

Matautomater

Kommunen ønsker å plassere automater på store kommunale arbeidsplasser som helseinstitusjoner og rådhuset. I automatene skal det selges mat fra kommunens eget sentralkjøkken. Dermed får både ansatte og pårørende et bedre mattilbud, samtidig som dette gir økt inntekt til kommunen. 

Søke om tilskudd

Det finnes ulike typer økonomiske tilskudd det er mulig å få for en kommune, dersom man har relevante planer og er dyktig på å søke. Dette kan for eksempel være fra direktorat eller fylkesmannen. Noen avdelinger har et uttalt mål om å bli flinkere til å søke om slike midler.

Samdrift mellom avdelinger

Helsehuset, som nå er midlertidig på Karrestad, planlegger mer samdrift mellom avdelingene enn tidligere. For eksempel skal matbestilling, kjøkken og medisinlager være felles på tvers av avdelingene. Noen skal også arbeide mer på tvers av avdelingene så det blir mindre behov for å leie inn vikarer. I sum skal økt samdrift spare Helsehuset for 2 millioner kroner i året. 

Trygghetsalarmer og sensorikk

Boligene Søsterveien og Vaterland/Hagegata har gamle analoge alarmsystemer som er veldig sårbare og ustabile og som i stor grad fordrer fysisk oppmøte i pasientens bolig når de utløses. Et forbedret alarmsystem vil kunne redusere både planlagte og akutte oppdrag og slik frigjøre personell. Dette vil også øke fleksibiliteten og kvaliteten på tjenesten som ytes.  

Bedre utnyttelse av forebyggende tiltak

Et ambulerende læringsmiljøteam for skolene skal bistå skolens ansatte i å skape et læringsmiljø som ivaretar og inkluderer elever med ulike utfordringer på en slik måte at behovet for spesialpedagogiske tilpasninger og tiltak reduseres. Nå kobles dette teamet tettere mot PPT for å få mer effektiv sambruk og utnyttelse av de forebyggende tiltakene og veiledningen som kan gjennomføres fra PPT. 

Gjennomgang av ledere

I skoler og barnehager skal det gjøres vurderinger av hvor mye tid som brukes på ledelse. Noen avdelinger bruker mer tid på ledelse/administrasjon enn sammenlignbare avdelinger gjør. Det vil gjennomføres en kartlegging av sammenhengen mellom lederressursen og det totale antallet årsverk eller antall elever en har ansvar for.

Rutiner vedrørende gjesteelever

De fleste kommuner har noen elever som går på skole i en annen kommune enn den de bor i. Det kalles gjesteelever. Dette er et tilbud kommunene betaler hverandre for. Gjennom stikkprøver synes det som om det er økonomisk potensiale ved å styrke arbeidsprosessen rundt gjesteelever fra andre kommuner. 

Kartleggingsteam

Tidlig innsats for nye personer som henvender seg med søknad om sosialhjelp til NAV Halden-Aremark. Ved et grundig og helhetlig arbeid med denne gruppen, skal tiltak iverksettes på et tidlig tidspunkt og før sosialhjelp blir vurdert. Det skal bidra til at den enkelte selv får tidlig hjelp blant annet til å bli økonomisk selvhjulpen gjennom arbeid eller annen aktivitet.

Ny rutine for husleierestanse

Flere sosialhjelpsmottagere søker om å få dekket ubetalt husleie for å forhindre at de mister sin bolig. Nå er det etablert en tydelig rutine som skal ansvarliggjøre den enkelte bruker, men også redusere utgifter til sosialhjelp.  

NAV-tiltak for unge

NAV planlegger flere tiltak for å motivere og forberede unge bedre på utdanning og arbeidsliv. 

Fakta om budsjettprosessen

Kommunens årsbudsjett er det viktigste dokumentet for styring av Halden kommune. I årsbudsjettet fordeles midler mellom ulike tjenester, aktiviteter og ordninger, og det avklares hvilke investeringer som skal gjennomføres. Det er kommunens administrasjon som presenterer det første forslaget til et nytt budsjett, men det er ikke gjeldende før det er politisk vedtatt og på veien dit kan mye endres. 

Veien frem mot et nytt årsbudsjett er som følger:

  • 29. oktober 2020 presenteres "Kommunedirektørens budsjettforslag". Dette forslaget er laget etter innspill fra alle deler av kommunens administrasjon. Det er kommunedirektørens jobb å peke på hva som bør prioriteres og hvor det kan være mulig å spare penger.
  • Utover høsten kan alle politiske partier lage sitt eget budsjettforslag der de viser hvordan de helst vil prioritere. Partier som samarbeider tett, lager ofte et felles budsjettforslag. 
  • Partienes ulike forslag behandles politisk både i formannskapet og i kommunestyret utover høsten.
  • I desember vedtar kommunestyret årsbudsjett for det kommende året. I 2020 er det planlagt at budsjettet skal vedtas politisk 17. desember. Det er vanlig at det budsjettet som vedtas politisk ser noe annerledes ut enn det kommunedirektøren foreslår tidligere på høsten. 
  • Budsjettet som vedtas i desember 2020, vil være det kommunen skal drive etter fra januar 2021. Det kan likevel være noen tiltak som iverksettes senere. 

Les alt om budsjettforslaget her

Opprettet: 29.10.2020 16:48

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar