Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Slik bedres inneklimaet på Gimle

Henrik Meyer Endret:26.09.2017 11:19

Geir Atle Olsen (bildet) og Jon Terje Mellemsæther jobber med å fjerne gulvbelegg på Gimle skole. (Alle foto: Kjetil Aabø, Halden kommune)

Elever og ansatte på Gimle skole har over flere år klaget over hodepine og irritasjoner i øyne og luftveier. Etter grundige tester byttes nå deler av gulvbelegget for å løse problemet.

Halden kommune har de siste to årene gjort grundige undersøkelser for å finne årsaken til de langvarige problemene. På grunn av disse undersøkelsene har vi i september 2017 kunnet sette i gang konkrete tiltak som vi tror skal løse problemene ved Gimle skole.

Undersøkelser og tiltak i 2016

  • Det er sjekket ut at luftfuktighet og konsentrasjon av utåndet karbondioksyd ligger innenfor det akseptable.
  • Våren 2016 ble det installert avtrekk som sikret at forekomsten av radon nå ligger under kravet. Radon er altså ikke et problem.

Undersøkelser i 2017

For å sjekke videre på inneklimaet på Gimle skole satte Halden kommune i gang undersøkelser våren 2017. Som et første ledd ble måleapparater plassert på klasserom, og prøvene disse ga ble analysert av laboratoriet Eurofins. Her ble det hverken funnet sopp-sporer, trafikkforurensning eller unormale mengder urenheter. Derimot ble enkelte kjemiske avgassinger funnet.

Som et resultat av dette ble det sendt inn et utvalg prøver av bygningsmateriell til samme laboratorium. Noe av det som ble testet var flere prøver av gulvbelegg. Kjemisk analyse av disse kunne indikere mulig fukt under belegget i 1. etasje i fløy D.

IMG_5192.JPGFjerner gulvbelegg

- Som et resultat av disse undersøkelsene ble gulvbeleggene i to klasserom og to grupperom fjernet for et par uker siden. Det viste seg ganske riktig at det var fuktig under disse. Derfor gjør vi noe med dette nå, sier prosjektleder eiendom, Arne Eikre, i Halden kommune.

Opp gjennom årene har mange klødd seg i hodet over årsakene til ubehaget på Gimle skole. De helt entydige indikasjonene på fukt under belegg har ikke tidligere vært fremtredende. Grundige undersøkelser i senere år har avdekket dette.

I disse dager står rommene til uttørking med gulvvarmen slått vekselsvis av og på. Det foregår naturligvis ikke undervisning i disse lokalene i denne fasen, og de er låst av for å hindre folk i å komme inn.

Ikke helsefare

Kommuneoverlegen er koblet inn i saken. Basert på den kunnskap som er tilgjengelig bl.a. i veiledere og publikasjoner fra Folkehelseinstituttet, er han klar på at en ikke har holdepunkter for at det er helseskadelig å oppholde seg på Gimle skole mens arbeidene pågår.

- De kjemiske forbindelsene som er påvist i den ene fløyen på skolen, vil hos noen kunne gi helseplager i form av hodepine og økte luftveissymptomer. De fleste vil imidlertid ikke merke noe til dette. Og selv om en skulle være plaget, er det ikke kjent at det skulle gi varige helseskader. Varige helseskader vil først og fremst kunne forekomme hos personer som i yrkessammenheng utsettes for slike stoffer over lang tid og i konsentrasjoner som er betydelig høyere enn det en vil kunne finne i inneklimaet på Gimle skole, sier kommuneoverlege Halvard Bø i Halden kommune.

Bedriftshelsetjenesten som også har vært koblet inn i saken, støtter denne konklusjonen.   

Konsentrasjonen av avgasser blir naturlig nok i en periode noe høyere i de rommene det gjelder i det man tar av belegget.

- Det synes derfor fornuftig at dørene til de aktuelle rommene holdes lukket og at ventilasjonsanlegget kjøres som normalt for å minimalisere faren for at elever og lærere skal bli plaget. Konklusjonen er likevel at det å oppholde seg på skolen ikke innebærer fare for helseskade, sier kommuneoverlege Halvard Bø.

Tørker betong

I disse dager holdes det oppsyn med uttørkingen i nevnte lokaler med egnede instrumenter i samarbeide med firmaet som skal legge nytt belegg. Dette foregår parallelt med registrering av fukt i andre lokaler i første etasje i fløy D. 

- Det er konkludert med at alt belegg i denne etasjen i fløy D skal fjernes. Betongen skal tørkes ut før nytt belegg blir lagt. Det vil skje etappevis slik at skolen kan ivareta sin undervisning i egne lokaler på stedet, sier prosjektleder Arne Eikre.

Ferdig rundt nyttår
Halden kommune har hatt et håp om å bli ferdig innen nyttår med disse arbeidene, men helt ferske indikasjoner tyder på at selve uttørkingen kan ta såpass lang tid at vi kan være over i januar/februar før det er ferdig.

- Det er til alles beste at man ikke her forhaster seg, men lar fysiske prosesser gå sin gang, sier Eikre.

Alternative lokaler

Første etasje i fløy D er tilholdssted for elever fra 5., 6. og 7. trinn. Arbeidet med å bytte gulvbelegg legges opp slik at undervisningen underveis blir ivaretatt i alternative lokaler på skolen. Fremdriften tilpasses slik at et trinn om gangen bruker de alternative lokalene på skolen. Nå først er det 7. trinn som får sin undervisning i alternative lokaler og det har allerede vist seg å fungere godt.

- Dette har vært et langvarig problem, men de siste par årene har Halden kommune gått så grundig til verks at vi nå ser løsningen. Det er bra både for elever og ansatte ved Gimle skole, sier rektor Anita Gundrosen ved Gimle skole.

Prøvetakinger tyder på at det er under belegget i første etasje i fløy D det kan påvises fuktighet. Derfor er det nettopp her ressursene nå er satt inn. Halden kommune vil foreta videre undersøkelser også i andre deler av bygget for å kontrollere at dette er riktig.

IMG_5193.JPG

Opprettet: 26.09.2017 11:06

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar