Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
 • Siste

Støtteordning til tiltak i ulvesonen

Lisa Gustavsen Endret:11.06.2019 13:58

​Halden kommune har fått tildelt 2 millioner kroner fra Miljødirektoratets støtteordning til kommuner med ulverevir. Nå kan privatpersoner, næringsdrivende og organisasjoner søke om støtte.

Bakgrunnen for ordningen er Stortingets ønske om å etablere en økonomisk ordning for tap av eventuelle rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen.

Konkrete tiltak i lokalsamfunnet som kommer innbyggerne direkte til gode og virker positivt anses som konfliktdempende og er i kjerneområdet av bestemmelsen.  

Halden kommune har fått tildelt 2 mill. fra Miljødirektoratets støtteordning til kommuner med ulverevir. I arbeidet med kriteriene har kommunen etterstrebet å finne tiltak som kan være positive for de som bor og bruker de berørte områdene, og bidra til at ulvereviret ikke begrenser den generelle bruken av skog og utmark til rekreasjon.

Kommunen prioriterer følgende tiltak: 
 • Informasjon- og aktivitetstiltak rettet mot barn og unge: 100 %
 • Belysning og busskur for skolebarn innenfor eller i tilknytning til ulvereviret: 100 %
 • Inngjerding av tun og ekstra belysning rundt bolighus innenfor eller i tilknytning til ulvereviret: 80 %
 • Ekstra beskyttelse av hunder - elektriske vester, sikring på hundegårder innenfor eller i tilknytning til ulvereviret: 80 %
 • Utgifter til ekstra tilsyn med husdyr på beite: 100 %
 • Merking av dyr på beite – sender og sporingsutstyr og årsavgifter: 80 %
 • Rydding langs turstier: 100 %
 • Konfliktdempende tiltak i tilknytning til ulvereviret: 100 %
 • Tap av jakt- og andre utmarksinntekter innenfor ulvereviret. Nedgang i inntekter må dokumenteres: 100 %
 • Utprøving av nye gjerdetyper: 65 %

Privatpersoner, næringsdrivende og organisasjoner kan søke.
Søknader i tråd med formål med støtteordningen vil bli vurdert individuelt og fortløpende. (Ingen søknadsfrist). 
Søknader kan sendes til postmottak@halden.kommune.no
Ved post: Halden kommune- Postboks 150, 1751 Halden
Ved spørsmål ta kontakt med miljø og landbruksavdelingen.

Ulvkart.pngUlvesporing er komplisert og tidkrevende, og spesielt med snøfattige vintrer. Det har over lengre tid vært registrert en familiegruppe i grensetraktene ved Boksjøene. Vinteren 2018-19 er denne ikke observert, og det er derfor usikkerhet om familiegruppa fortsatt er i området. Det er imidlertid ingen tvil om at det er ulv i Halden, men altså ingen registrert yngling i Halden i 2018.

Utsnitt fra Miljødirektoratet sin nettside:
«Etablering av ulverevir kan medføre behov for økt informasjon og veiledning til innbyggere i kommuner som berøres. Det kan også oppstå ulike konflikter knyttet til etableringen, slik som eksempelvis skade på husdyr og annen påvirkning av næringsliv, herunder jakt og jaktutleie. Klima- og miljødepartementet har derfor etablert en egen tilskuddsordning som skal bidra til konfliktdemping i kommuner med ulverevir. Ordningen omfatter kommuner i fylkene Hedmark, Akershus og Østfold.

Kommuner som mottar tilskudd står fritt til å disponere tilskuddet og velge tiltak, herunder å tilgodese berørte næringsinteresser, organisasjoner eller privatpersoner. Bruken av tilskuddet skal være relatert til konsekvensen av at kommunens areal helt eller delvis omfattes av ulverevir. Kommunenes bruk av pengene skal henge sammen med belastningen med å ha et ulverevir. Tiltak som kan være aktuelle er f.eks. støtte til grunneiere som mener de har fått redusert sine jaktinntekter som følge av ulv, støtte til næringsutvikling, til transport, til fysiske tiltak for å gjøre innbyggere tryggere der det er ønske om det, støtte til idretter og aktiviteter for å kompensere for manglende bruk av skog og mark osv.»
Opprettet: 11.06.2019 07:30

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar