Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Viktig oppvekstplan ferdig

Henrik Meyer Endret:24.06.2020 14:07

​Oppvekstansvarlig Thea Dahlqvist i Halden kommune har ledet arbeidet med å lage ny kommunedelplan oppvekst.

«Kommunedelplan oppvekst» er nå ferdig. Med denne planen på plass har Halden kommune nå et viktig verktøy for å tilrettelegge for gode oppvekstvilkår for alle barn og unge.


En kommunedelplan er et overordnet plandokument som gjelder for et avgrenset tematisk område. Hensikten med kommunedelplaner er å vise veivalg, vise strategier og nødvendige prioriteringer på lang sikt med tydelige koblinger til kommuneplanen. Kommunedelplaner må følge klare krav til planprogram, medvirkning, høringsperiode og handlingsdel.


- I Halden har vi hatt en rekke mindre temaplaner som har regulert oppvekstområdet, men vi har ikke tidligere hatt en slik overordnet kommunedelplan. En slik plan er et viktig styringsdokument som skal bidra til å se de helhetlige og lange linjene for oppvekstfeltet, sier oppvekstansvarlig Thea Dahlqvist i Halden kommune. 

Det har det vært bred involvering i utarbeidelsen av denne planen. Alle kommunalavdelinger har bidratt for å sikre at ulike hensyn er ivaretatt. I tillegg har en rekke foreldre, ungdom og barn medvirket i prosessen. I planen vil du blant annet finne en rekke sitater fra barn i Halden som har uttalt seg under dette arbeidet.

Nyttig verktøy

Kommunedelplan oppvekst er et redskap for å sikre at oppvekstbetingelsene ivaretas og omsettes til handling. Planen skal legges til grunn og gi føringer for kommunalavdelingens planlegging, myndighets – og virksomhetsutøvelse. Sammen med øvrige kommunedelplaner inngår Kommunedelplan oppvekst i beslutningsgrunnlaget for økonomiplanen. Det er i budsjettet de endelige beslutningene om gjennomføring av kostnadskrevende tiltak tas. Planen er ikke altomfattende for barn og unges oppvekst i Halden.

Planen har fokus på de områder som vurderes som viktigst å utvikle i årene framover, og der kommunen kan spille en rolle.

- Dette vil være et nyttig verktøy som skal hjelpe oss å ta de rette strategiske valgene for Halden kommune for å tilrettelegge for gode oppvekstsvilkår for alle barn og unge. Derfor har vi jobbet mye med å få på plass dette, sier Thea Dahlqvist. 

Trygt oppvekstmiljø

Halden kommune skal være et godt sted å vokse opp med et trygt oppvekstmiljø og fokus på involvering. Tidlig innsats er sentralt, hvor barn og unge blir fulgt opp gjennom oppveksten av helsestasjon, barnehage, skole og andre aktuelle tjenester. Kommunen skal bidra til at det finnes gode tilbud som bygger opp under dette i samspill med andre tjenester samt frivillig sektor.

Handlingsplan

Planen inneholder en handlingsdel. Handlingsplanen tar for seg utviklingsområder som kommunalavdelingen ser er viktige områder å jobbe videre med. Handlingsplanen gir oversikt over situasjonen i dag, samt fremtidige mål. Det er her vi finner prioriteringene og de konkrete tiltakene som må gjennomføres for å nå målene.

Handlingsplanen skal være innenfor kommunens økonomiske rammer og det fremkommer innenfor hvilken tidsperiode de ulike tiltakene skal gjennomføres. Årlige tiltak vil fremkomme i økonomiplan og årlig budsjett. 
Opprettet: 24.06.2020 13:48

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar