Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Tilrettelegging av valglokalene

Henrik Meyer Endret:12.08.2019 12:05

​Noen velgere har behov for assistanse når de skal avgi stemme. Det kan være behov knyttet til å orientere seg rundt i valglokalet eller behov for hjelp inne i selve stemmeavlukket.  Her kan du se hvordan Halden kommune tilrettelegger for ulike grupper som har egne behov.


Behov for assistanse kan gjelde både ved forhåndsstemming og på selve valgdagen. Loven sier at velgere med slikt behov, skal få assistanse. 

Be om hjelp

Det er ikke alltid så enkelt for valgfunksjonærene å se hvem som trenger ekstra hjelp.  Dersom en kommer til valglokalet på valgdagen og ingen hjelp tilbys, så kan en henvende seg til stemmestyret - de som sitter ved valgurnene -  og be om hjelp.  Ved forhåndsstemmingen (også på institusjonene) kan man be om det samme fra alle de tilstedeværende funksjonærene.

Halden kommune forholder seg til valglovens føringer på disse punktene. Se valgloven § 8-4 (8) og § 9-5 (5) for detaljer.

Slik kan ulike grupper få hjelp:


Dyslektikere og andre velgere som har problemer med å lese norsk

Velgeren kan be om at en valgfunksjonær blir med inn i avlukket og leser opp navn på alle partiene.  Valgfunksjonæren kan deretter forlate avlukket, slik at velgeren tar sine stemmesedler uten at funksjonæren ser det.  Eventuelt kan valgfunksjonæren ta ut sedler fra de partiene som velgeren ber om – valgfunksjonæren har da taushetsplikt om det han/hun får vite.  Dersom velgeren har med seg egne stemmesedler som er anskaffet på forhånd, så er det greit å benytte disse så lenge det er stemmesedler fra partier som stiller til valg i Halden.

Bevegelseshemmede, rullestolbrukere og velgere med andre fysiske utfordringer

Valglokalene i Halden er tilpasset for bevegelseshemmede og rullestolbrukere – i den forstand at det er mulig å komme inn i valglokalet uten å ha med ledsager. I Folkets hus og på Tistedal skole må heis benyttes. Alle stemmeavlukkene har stemmeseddelkassetter og bord som kan benyttes av både stående og sittende.  Valgavlukkene har plass for å stille fra seg stokk/krykker, og man kan be om å få satt fram en stol for å sitte i avlukket.   

Blinde og svaksynte velgere

I hvert valglokale skal det være minst ett avlukke som har særskilt belysning og stemmeseddelkassett med storskrift og punktskrift – samt utlagt veiledning med punktskrift.  Velgeren kan også be om å få ha med egen ledsager inn i avlukket. Dersom egen ledsager skal være med, må også en valgfunksjonær være med inn i avlukket. Velgeren kan også be om å få navn på stemmesedlene opplest.  I avlukket er det også lagt fram «generell stemmeseddel» hvor partinavnene står med punktskrift.  Dersom velgeren ønsker å benytte denne seddelen, krysses det av for partiet en vil stemme på, men det er ingen mulighet for å foreta rettinger på seddelen.

Velgere med nedsatte kognitive evner

I hvert valglokale på valgdagen er det et stemmestyre på 4 personer som har ansvar for gjennomføring av valget i sitt lokale. Under forhåndsstemmingen har stemmemottakerne tilsvarende ansvar. I opplæringen av stemmestyrene og stemmemottakerne blir det drøftet hvordan det skal gis assistanse til velgere med kognitiv funksjonsproblematikk (demente, psykisk utviklingshemmede, m.fl.).  Ofte vil disse velgerne komme i følge med pårørende eller verge.  Nedenfor finnes lenke til utdrag av loven og valghåndboken. Dette er grunnlaget for den informasjonen og opplæringen som gis til stemmestyrene og til de som er ansvarlig for forhåndsstemmingen.  Samarbeid mellom valgfunksjonær og pårørende / verge under selve valghandlingen må skje innenfor de rammene som gis i valgloven § 8-4 (8) og § 9-5 (5) og i Kommunal- og moderniseringsdepartementets Valghåndbok, kapittel 10.9.14.  Dette kan du lese i sin helhet her:

Valgloven § 8-4 (8) – gjelder ved forhåndsstemming:

(8) Velger som har behov for det, kan selv be stemmemottaker om å få hjelp ved stemmegivningen. Velger med alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemning kan selv peke ut en ekstra hjelper blant de personer som er til stede i valglokalet. Stemmemottaker skal gjøre hjelperen oppmerksom på at vedkommende har taushetsplikt etter § 15-4 (2).

Valgloven § 9-5 (5) – gjelder på valgdagen:

(5) Velger som har behov for det, kan selv be stemmestyret om å få nødvendig hjelp ved stemmegivningen. Velger med alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemning kan selv peke ut en ekstra hjelper blant de personer som er til stede i valglokalet. Stemmestyret skal gjøre hjelperen oppmerksom på at vedkommende har taushetsplikt.


Kommunal- og moderniseringsdepartementets Valghåndbok:

Kapittel 10.9.14 Velgere med nedsatte kognitive evner 

Alle som oppfyller vilkårene i valgloven §§ 2-1 og 2-2 har stemmerett. Dette gjelder selvsagt også personer med ulik grad av nedsatte kognitive evner, for eksempel personer med nedsatt psykisk funksjonsevne eller demens. 

Under stemmegivningen kan det oppstå særlige utfordringer både for velgeren og for stemmemottakerne. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor velgeren har vanskeligheter med å forstå at han eller hun er i en stemmegivningssituasjon, eller at velgeren har problemer med å redegjøre for hvilken liste han eller hun ønsker å stemme på. 

Utgangspunktet er at det er velgeren selv som avgjør om han eller hun vil stemme. Det å benytte sin stemmerett er frivillig. Verken nærstående, valgmedarbeidere eller ansatte på ulike institusjoner og i trygde- og omsorgsboliger kan påvirke noen til å benytte seg av stemmeretten mot sin vilje, eller beslutte at en stemmeberettiget ikke skal få benytte stemmeretten sin. Typisk kan ikke ansatte på institusjoner vurdere hvilke av beboerne eller pasientene som anses «skikket til å stemme». Det skal heller ikke valgmedarbeidere eller nærstående til velgeren. 

Det er videre viktig at valgmedarbeiderne er oppmerksomme på at det er velgeren selv som avgjør hva han eller hun skal stemme. Verken nærstående eller ansatte på institusjoner skal kunne påvirke eller tvinge velgeren til å stemme på en bestemt liste. Slik påvirkning under stemmegivningen er i strid med loven. 

Erfaringen viser at det innimellom oppstår situasjoner hvor velgeren ikke vil være i stand til å gjennomføre stemmegivningen ut fra en egenvurdering. Denne velgergruppen vil ofte ha med seg noen som kan bistå ved stemmegivningen, og kan være sårbare for påvirkning fra nærstående, valgmedarbeidere og ansatte i ulike institusjoner.

Om en person ikke viser en viss interesse eller vilje til å avgi stemme, må stemmemottaker foreta en konkret og individuell vurdering av om en står overfor en person som ønsker å avgi stemme. Utgangspunktet er at det er velgeren selv som skal avgjøre dette, og for eksempel ikke familiemedlemmer som tilkjennegir at personen alltid har stemt. 

Her, som ellers, er det viktig at stemmegivningen foregår i betryggende former, slik at kravet til hemmelig valg blir ivaretatt. Eventuelle medhjelpere skal gjøres oppmerksom på at vedkommende har taushetsplikt. 

Det er ikke tillatt å benytte noen former for fullmakt. Ingen kan på denne måten avgi stemme på vegne av velgeren. 


Opprettet: 12.08.2019 11:32

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar