Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

 Hvordan levere listeforslag?

Henrik Meyer Endret:08.02.2019 16:30

Stemmeavlukke (Foto Kommunal- og moderniseringsdepartementet).jpgRepresenterer du et politisk parti som ønsker å stille til valg? På denne siden finner du alt du må vite om hvordan ditt parti kan stille liste for å delta i kommunestyrevalget 2019.

Frist for innlevering av listeforslag

Listeforslag til kommunestyrevalget 2019 må være kommet fram til kommunen innen mandag 1. april 2019 kl. 12:00. Etter loven er fristen 31. mars, men siden denne dagen faller på en søndag, forskyves fristen til mandagen.

Listeforslaget må leveres i papirformat. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen – det må være kommet fram. Forslaget sendes til Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden – eller leveres til kommunens servicesenter i Storgata 8.

Når innleveringsfristen er utløpt, kan forslagstillerne kun gjøre de endringene på listeforslaget som er nødvendige for å bringe forslaget i overensstemmelse med valgloven og forskriftene til denne.

Underskrifter på listeforslaget

Et listeforslag må være underskrevet av et visst antall personer. Antall underskrifter avhenger av om partiet er registrert i Partiregisteret i Brønnøysund og partiets oppslutning ved forrige stortingsvalg.  Én av de to modellene nedenfor må benyttes:

 • «Forenklet modell»:  Underskrift av minst to styremedlemmer i lokalavdelingen med ansvar for valgdistriktet listen gjelder. 
Dette gjelder for et registrert parti som ved forrige stortingsvalg fikk minst 500 stemmer i ett valgdistrikt eller minst 5000 stemmer i hele landet.

 • Underskrift av 300 personer med stemmerett i kommunen.
Dette gjelder for partier eller grupperinger som ikke fyller kravene til "forenklet modell".

Underskriftene på listeforslaget er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres.

Tillitsvalgt/tillitsutvalg

Alle listeforslag må angi en tillitsvalgt med vararepresentant blant dem som har underskrevet forslaget. Den tillitsvalgtes oppgaver er blant annet å representere forslagsstillerne i forhandlinger med valgstyret om listeforslaget.

Dessuten bør listeforslaget inneholde en fortegnelse over hvilke personer som skal fungere som et tillitsutvalg, selv om dette ikke er noe krav i forbindelse med godkjenningen av listeforslaget. Navnene kan føres på skjemaet "Vedlegg til listeforslag".  Tillitsutvalgets oppgave er eventuelt å kalle listeforslaget tilbake.

Overskrift på listeforslaget

Listeforslaget skal ha en overskrift som viser parti eller gruppe. Navnet må ikke kunne forveksles. Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften. Listeforslaget må tydelig vise at listen gjelder kommunestyrevalget 2019 i Halden kommune. Bruk departementets mal Skjema for innlevering av listeforslag.

Antall kandidater og eventuelt stemmetillegg

Listeforslaget må inneholde minst 7 navn. I Halden kommune kan forslaget maksimalt inneholde 45 navn.

Inntil 6 personer på listen kan gis et tillegg i personlig stemmetall på 25 % av det antallet stemmesedler som listen mottar ved valget. Navnet på disse kandidatene skal stå først og skrives med uthevet skrift eller kursiv.

Identifisering av kandidatene

Alle kandidater må være innført i folkeregisteret som bosatt i Halden kommune. Listeforslaget skal inneholde kandidatenes:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Fødselsår

Stilling / bosted kan tas med dersom forslagsstillerne ønsker det, men vær oppmerksom på at det er begrenset plass på stemmeseddelen. Ved fare for forveksling skal stilling og/eller bosted oppgis. NB! Dersom stilling eller bosted føres opp, må dette gjøres for alle kandidatene på listen.

Skjema for listeforslag

Her er skjema for innlevering av listeforslag:  Skjema for innlevering av listeforslag.

 • Skjemaet er tosidig og må trykkes opp i så mange eksemplarer det er behov for (i forhold til antall underskrifter som kreves). 
 • Alle underskriftsark skal ha listekandidatene på den ene siden av arket og underskrifter på den andre.  
 • Det er et krav at kandidater og underskrifter skal være på samme liste. 
 • Underskrifter på skjema som ikke er trykket opp tosidig med kandidatnavn på den ene siden, vil ikke bli godkjent.
 • Skjema kan skrives ut og fylles ut for hånd, eller en kan fylle inn opplysningene før skjema skrives ut.

Vedlegg til listeforslag

Det skal leveres 4 forskjellige vedlegg til valglistene:

 1. Alle listekandidatenes navn og fødselsdato. Bruk denne malen: Listeforslag med navn-fdato.xlsx
 2. Fødselsdato og bostedsadresse/telefon (kontaktinformasjon) for tillitsvalgte/tillitsutvalg.
 3. Dersom en listekandidat ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.
 4. Dersom en listekandidat ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når kommunestyret trer i funksjon.

Vedleggene i pkt 1 skal også sendes elektronisk til ps@halden.kommune.no. Dersom det er behov for bistand med elektronisk utfylling, kontakt kommunens servicesenter i Storgata 8, tlf. 69 17 45 00.

Videre informasjon:

 

Opprettet: 22.10.2018 13:54

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar