Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Etisk veileder for folkevalgte i Halden kommune

Henrik Meyer Endret:26.04.2018 11:06

1. Verdigrunnlag

Halden kommune legger følgende verdier til grunn for kommunens arbeid:
  • Åpenhet
  • Tillit
  • Respekt
  • Redelighet
Verdiene fremkommer blant annet i kommunens Etikkplakat. Denne gjelder for både de ansatte og de folkevalgte.


2. Likebehandling

Halden kommune legger stor vekt på likebehandling uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, politisk standpunkt, alder og funksjonsnivå.


3. Holdninger – lojalitet

Halden kommune legger stor vekt på åpenhet, tillit, respekt og redelighet i all virksomhet. De folkevalgte har ansvar for å etterleve kommunens verdigrunnlag.

Alle plikter å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. Dette innebærer også å forholde seg lojalt til politiske vedtak som er truffet.

De folkevalgte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdninger til kommunen. De skal derfor ta aktiv avstand fra og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis.


4. Personlige fordeler

Folkevalgte i Halden kommune skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak. Dette gjelder allikevel ikke gaver av ubetydelig verdi, så som blomster, nøktern reklamemateriell o.l..

Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler f.eks. i form av honorarer, provisjoner eller personlige rabatter i forbindelse med forretningstransaksjoner utført med tilknytning til Halden kommune, eller i form av faglige reiser hvor reise og opphold betales av en leverandør til kommunen eller av et privat firma som ønsker å gjøre forretninger med kommunen. Reise – og oppholdsutgifter i faglige sammenheng skal normalt dekkes av kommunen. Unntak kan skje etter nærmere avtale med gruppeleder og ordfører/formannskap.

Ved tilbud om gaver o.l. som har et omfang som går ut over det som er nevnt ovenfor, skal gruppeleder og ordfører orienteres. Mottatte gaver skal returneres sammen med et brev som redegjør for kommunens retningslinjer på dette området.

Moderate former for gjestfrihet og representasjon kan høre med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det.


5. Interessekonflikter/habilitet

Kommunens folkevalgte skal aktivt arbeide for å unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. Dersom slike personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med lederen for vedkommende styre/utvalg. Deretter vil habiliteten bli vurdert og besluttet av organet.

Eksempler på slike mulige interessekonflikter kan være:
  • Forretningsmessige forhold til nåværende eller tidligere arbeidsgivere eller arbeidskollegaer
  • Engasjement i enkeltsaker for interesseorganisasjoner hvor den folkevalgte har ledende rolle
  • Personlige økonomiske interesser som kan føre til at en kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens virksomhet
  • Familiære og andre sosiale nære forbindelser
Halden kommune har tilsluttet seg styrevervregisteret til KS. KS innhenter automatisk opplysninger om den enkelte folkevalgte fra Kommuneregisteret, fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund. Den folkevalgte anmodes i tillegg selv å legge inn relevant informasjon om andre roller, verv og økonomiske interesser.

6. Taushetsplikt

Forvaltningslovens regler om taushetsplikt gjelder også for folkevalgte.

I tillegg til å overholde sin lovpålagte taushetsplikt, forventes det av folkevalgte i Halden kommune at de aktivt bidrar til en arbeidskultur der fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med saksbehandling eller i annen daglig arbeid blir behandlet med respekt. Dette betyr bl.a.:
  • at en ikke bruker slik informasjon til personlig vinning
  • at en hegner om brukernes, administrasjonen og de folkevalgtes gode navn og rykte ved å benytte slik informasjon på en korrekt og etterrettelig måte og kun i de fora hvor slik informasjon hører hjemme.
For alle saker som er unntatt offentlighet, gjelder taushetsplikt for de taushetsbelagte opplysningene. Taushetsbelagte opplysninger skal ikke formidles til uvedkommende. Når saker behandles for lukkede dører i medhold av lovbestemt taushetsplikt, gjelder taushetsplikten bare for de opplysningene som omfattes av den lovbestemte taushetsplikten. Andre opplysninger fra behandlingen er ikke taushetsbelagt.

7. Bruk av sosiale media

Profesjonalitet og en høy etisk standard er viktig ved bruk av sosiale medier, som i den politiske virksomhet for øvrig. Ved bruk av sosiale medier stilles det ekstra krav til bevissthet i situasjoner som involverer sårbare grupper og personer som mottar tjenester fra kommunen, eller som har saker under behandling. Det er viktig at folkevalgte er seg bevisst den rolle de innehar ved private ytringer på sosiale medier.

8. De politiske partienes etiske råd/retningslinjer og konsekvenser ved brudd

De fleste politiske partier har egne etiske råd eller retningslinjer. Dette er råd/retningslinjer som de folkevalgte må forholde seg til og som forvaltes av partiene selv. 

Dersom folkevalgte skulle handle i strid med punkter i denne etiske veileder er det den folkevalgtes gruppeleder/varaleder, evt. i samarbeid med ordfører, som har ansvaret for å gjennomføre mulige
reaksjoner.

9. Endringer av reglement for Etiske retningslinjer for folkevalgte i Halden kommune

Endringer i den etiske veileder for folkevalgte i Halden kommune gjøres av kommunestyret.

10. Ikrafttreden

Den etiske veileder trer i kraft fra den dato kommunestyret bestemmer.


Kilder:

Etiske retningslinjer for Halden kommune. Etikkplakaten. Veileder til Etikkplakaten
Regjeringen.no/Etikk
Etiske retningslinjer for folkevalgte. Lillehammer kommune
Etisk standard. Bærum kommune
Etiske retningslinjer for Sørum kommune
Etiske retningslinjer for folkevalgte. Skien kommune
Etiske retningslinjer for Høyre
Styrevervregisteret til KS


Opprettet: 26.04.2018 10:39

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar