Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Boligsoneparkering

Karine Engebretsen Endret:25.09.2018 14:41 Emneord (los) Parkering

Her finner du ofte stilte spørsmål om boligsoneparkering


Hvordan søke om boligsoneparkeringskort?/

 Hvor kjøper du P-kort?


Søk på parkeringstillatelser digitalt her: https://halden.easypark.net/

våren 2018 innfører vi et nytt søknadsystem i samarbeid med Easypark og derfor må alle som har boligsoneparkeringskort fra tidligere søke på nytt med de samme dokumenter som kreves for første gangs søknad. 


Beboere må dokumentere at vedkommende bor i den sonen/området det søkes parkeringskort i. Søker må inneha gyldig sertifikat og kopi av vognkort må fremlegges. Det innvilges ikke parkeringskort til campingvogn og tilhenger.


Virksomheter som søker om parkeringskort i en sone/område må ha adresse i denne. Næringsdrivende må fremvise firmaattest, og institusjoner og lignende må fremvise dokumentasjon som legitimerer virksomheten.

Les mer om boligsoneparkeringen nedenfor.

 
Hvorfor boligsoneparkering?
Boligsoneparkeringen er et viktig virkemiddel for kommunen for å opprettholde et godt boligmiljø i sentrum.
Parkeringen er i mange områder blitt et stort problem både for trafikksikkerhet, miljø og framkommelighet. Mange parkerer på gater og fortau og det oppstår lett farlige situasjoner. Små barn er særlig utsatt. I mange gater er det vanskelig å komme fram for offentlige etater ved utrykning, renovasjon og snøbrøyting. Formålet med boligsoneparkeringen er å sikre best mulig tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser innen et avgrenset område. De fleste beboerne vil oppleve at boligsoneparkering betyr mer ordnet parkering og et triveligere bomiljø.
Ordningen gir beboere særfordeler mht. parkering i boliggatene.
 
Hvordan fungerer boligsoneparkering?
Sonene er merket med soneskilt ved innkjøring til området. Tidsrommene boligsoneparkeringen gjelder står på skiltene.
Utenom disse tidene kan alle bruke parkeringsplassene, men ingen kjøretøy kan hensettes i strid med trafikkregler eller strekningsregulert parkeringsbestemmelse i sonen. Med P-kort kan du parkere i sonen, men unntak gjelder blant annet strekninger skiltet med parkering forbudt. P-kort gjelder bare i den sonen det er utstedt for. Registreringsnummer på kortet og på kjøretøyet skal til enhver tid stemme overens. Dersom bilen blir avskiltet, er ikke sonekortet gyldig. Kortet opphever ikke trafikkreglene eller øvrige parkeringsbestemmelser i sonen.
I sone B02 og B04 kan man parkere med P-kort eller på viste plasser mot avgift.
 
 
Når på døgnet gjelder boligsoneparkeringen?
Se soneparkeringsskiltet. Beboere i boligsoner må være oppmerksom på at endringer av soner og trafikkreguleringer kan forekomme.

I hvilke veier gjelder boligsoneparkering?
Kart som illustrerer i hvilke veier boligsonene gjelder:

 
 
Hvem kan tildeles kort:
1. Beboere
Søker må dokumentere at vedkommende bor i den sonen/området det søkes parkeringskort i. Søker må inneha gyldig sertifikat og kopi av vognkort må fremlegges. Det innvilges ikke parkeringskort til campingvogn og tilhenger.
 
2. Næringsdrivende, institusjoner og lignende
Virksomheten som søker om parkeringskort i en sone/område må ha adresse i denne. Næringsdrivende må fremvise firmaattest, og institusjoner og lignende må fremvise dokumentasjon som legitimerer virksomheten.
Søker må begrunne sitt behov for parkeringskort i sonen/området.
Parkeringskortet gjelder firma/varebiler og det tildeles ett kort pr. virksomhet. Dersom det er formålstjenlig for virksomheten kan et parkeringskort benyttes på flere kjøretøy med påskriften: Virksomhetens navn.
Det innvilges ikke parkeringskort til ansatte i virksomheten og ved kunders behov for parkering. Disse henvises til offentlige parkeringsplasser i eller nær vedkommende sone.
Ved behov er det mulig å kjøpe et årskort som gjelder i alle soner i et år. Dette gjelder håndverkere og omsorgsarbeidere (hjemmesykepleie, hjemmehjelp o.s.v.)
 
3. Andre
Huseiere som ikke bor i sonen, kan kjøpe et firmakort ved parkeringsbehov for vedlikehold av boligen. Personer/ pårørende som skal pleie gamle/syke i området kan kjøpe midlertidig parkeringskort for maks 6 måneder.
Behovet må dokumenteres, og det innvilges kun ett omsorgskort per husstand.
 
Hvor plasserer du P-kortet? 
Kortet skal fortrinnsvis limes nederst i høyre hjørne på innsiden av kjøretøyets frontrute og være kontrollerbart.  
 
 
Når vil parkeringskontoret starte håndheving av skiltene?
Parkeringskontoret vil starte håndheving av skiltene etter 1. juni 2014
 
 
Hva koster et boligsonekort?
Boligsonekort utstedes av parkeringskontoret og koster kr. 1200,- pr. år.
Avgiften reguleres av kommunestyret i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. Kortet gjelder kun i inneværende år. Innbetalt avgift refunderes ikke.
 
For hvor lang tid kan jeg kjøpe boligsonekort?
Avgiften gjelder for alle, og skal betales forskuddsvis for 1/2 - 1 år av gangen, dersom ikke spesielle grunner foreligger.
For fornyelser eller endringer i inneværende år, kreves et administrasjonsgebyr for utstedelse av nytt kort.
 
Hvor ofte blir man fakturert for boligsonekort?
Man blir fakturert i forhold til varigheten på kortet. Eks. Kjøper du helårskort blir du fakturert en gang i året.
 
Hvor mange boligsonekort utstedes pr. boenhet?
Det utstedes kun ett kort pr. boenhet.
 
Hva skal søknaden inneholde?
Søker må dokumentere at vedkommende bor i den sonen/området det søkes parkeringskort i.
Søker må inneha gyldig sertifikat og kopi av vognkort må fremlegges.
Det innvilges ikke parkeringskort til campingvogn og tilhenger.
 
Hvor lang behandlingstid er det på søknaden om boligsoneparkeringskort?
Behandlingstiden er 3 uker.
 
Hvor parkerer besøkende?
Korttidsbesøkende henvises til parkeringsplasser skiltet med parkering mot avgift.
 
Når er soneparkeringskortet gyldig?
Kortet ikke er gyldig før det er plassert i frontruta på bilen.
 
 
 
 
Hvor er kortet gyldig?
Parkeringskortet er bare gyldig for det formålet, i den sonen og for det kjøretøyet eller det firma det er utstedt for. Parkeringskortet gjelder ikke på offentlige parkeringsplasser.
Ved bytte av kjøretøy, skal parkeringskortet innleveres før nytt kort utstedes mot at det betales administrasjonsgebyr.

 
 
Hva skjer dersom jeg skal flytte?
Ved flytting blir det ikke refundert restbeløp.
Ved flytting til en annen boligsone, kan restbeløp benyttes til nytt kort i ny sone mot et administrasjonsgebyr.

 
 
Hvem har ansvar for at P-kortet er gyldig?
Det er bilførers ansvar å påse at kjøretøyet til enhver tid har gyldig p-kort.
 
 
Jeg har HC kort og lurer på parkering i boligsone området. Må jeg også bestille dette eller er fritatt med HC kort?
Det fremgår av Forskriften om parkering for forflytningshemmede at alle med HC-kort har adgang til å benytte dette for å parkere der det er innført Boligsoneparkering.
 
Kontroll
Halden kommune har til en hver tid rett til å kontrollere riktigheten av de opplysninger som gis. Overtredelse av bestemmelsene medfører en tilleggsavgift som trafikkbetjenten utsteder.
 
Misbruk av p-kort
Parkeringskortet kan inndras eller gjøres ugyldig ved melding til innehaveren, dersom kortet viser seg å være tildelt på grunnlag av uriktige opplysninger eller ved misbruk/ forfalskning av parkeringskortet. Forholdet kan meldes til politiet. I slike tilfeller tilbakebetales ikke innbetalt avgift for resten av aktuelle måneder.

Klageadgang
Etter forvaltningslovens § 28 er det adgang til å klage til Halden kommune trafikkavd. Postboks 150. 1751 Halden. Klagen bør inneholde de grunner den støtter seg til og nevne andre opplysninger som kan ha betydning for saken. Klagefristen er 3 uker og ankeinstans er Halden kommunes klagenemnd.
 

Søke om nytt årskort parkering og boligsoneparkering
Dere som har årskort parkering (sone 1 og sone 2) og boligsoneparkeringskort må søke om nytt kort i god tid før det gamle går ut. Minst en måned før. Det skal leveres inn ny søknad. Når søknaden din er ferdig behandlet så får du en faktura tilsendt i posten. Når denne er betalt så tar du med kvittering til parkeringskontoret og får et nytt kort.

 

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 09.05.2014 09:29

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar