Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Boligsoneparkering

Karine Engebretsen Endret:21.02.2019 12:50 Emneord (los) Parkering
Parkering (Foto Jan Kristian Bråthe Sjøli, Halden kommune) (9).jpg

Boligsoneparkering er en ordning som gir beboere i et område noen særfordeler fremfor andre. Ordningen er etablert for å sikre de som bor i sentrum tilgang på offentlige parkeringsplasser. På denne siden finner du alt du må vite for å bruke boligsoneparkering i Halden. 


Halden kommune samarbeider med Easypark om et digitalt søknadssystem som alle som ønsker å bruke boligsoneparkering skal bruke. Med den løsningen sparer vi saksbehandlingstid slik at du får parkert raskere.


Hensikten med boligsoneparkering

Boligsoneparkeringen er et viktig virkemiddel for kommunen for å opprettholde et godt boligmiljø i sentrum. Parkeringen er i mange områder blitt et stort problem både for trafikksikkerhet, miljø og framkommelighet. Mange parkerer på gater og fortau og det oppstår lett farlige situasjoner. Små barn er særlig utsatt. I mange gater er det vanskelig å komme fram for offentlige etater ved utrykning, renovasjon og snøbrøyting. Formålet med boligsoneparkeringen er å sikre best mulig tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser innen et avgrenset område. De fleste beboerne vil oppleve at boligsoneparkering betyr mer ordnet parkering og et triveligere bomiljø. Ordningen gir beboere særfordeler når det gjelder parkering i boliggatene.
 

Slik fungerer boligsoneparkering 

Sonene er merket med soneskilt ved innkjøring til området. Tidsrommene boligsoneparkeringen gjelder står på skiltene.
Utenom disse tidene kan alle bruke parkeringsplassene, men ingen kjøretøy kan hensettes i strid med trafikkregler eller strekningsregulert parkeringsbestemmelse i sonen. Med gyldig avtale om boligsoneparkering kan du parkere i sonen, men unntak gjelder blant annet strekninger skiltet med parkering forbudt. Avtale om boligsoneparkering gjelder bare i den sonen det er utstedt for. Registreringsnummer i avtalen og på kjøretøyet som brukes skal til enhver tid stemme overens. Dersom bilen blir avskiltet, er ikke sonekortet gyldig. Avtalen opphever ikke trafikkreglene eller øvrige parkeringsbestemmelser i sonen. I sone B02, B04 og B05 kan man parkere med gyldig avtale om boligsoneparkering eller på viste plasser mot avgift.
 

Vanlige spørsmål:


Hvor søker jeg om boligsoneparkering?

I eget skjema hos EasyPark. Klikk her for å gå direkte til søknadsskjema.

Hvor er det boligsoneparkering?

Her finner du kart som viser hvilke veier i Halden hvor det er boligsoneparkering:


Hvem kan bruke boligsoneparkering?

  1. Beboere: 
    Søker må dokumentere at vedkommende bor i nærheten av den sonen/området det søkes parkeringskort i. Det innvilges ikke parkeringskort til campingvogn og tilhenger.
  2. Næringsdrivende, institusjoner og lignende: 
    Virksomheten som søker om parkeringskort i en sone/område må ha adresse i nærheten av denne. Næringsdrivende må fremvise firmaattest, og institusjoner og lignende må fremvise dokumentasjon som legitimerer virksomheten. Søker må begrunne sitt behov for parkeringskort i sonen/området. Parkeringskortet gjelder firma/varebiler og det tildeles ett kort pr. virksomhet. Dersom det er formålstjenlig for virksomheten kan et parkeringskort benyttes på flere kjøretøy med påskriften: Virksomhetens navn. Det innvilges ikke parkeringskort til ansatte i virksomheten og ved kunders behov for parkering. Disse henvises til offentlige parkeringsplasser i eller nær vedkommende sone. 
  3. Andre:
    Huseiere som ikke bor i sonen, kan kjøpe et firmakort ved parkeringsbehov for vedlikehold av boligen. Personer/ pårørende som skal pleie gamle/syke i området kan kjøpe midlertidig parkeringskort for maks 6 måneder. Behovet må dokumenteres, og det innvilges kun ett omsorgskort per husstand.

Hvor plasserer du P-kortet? 

De fleste har digital avtale for boligsoneparkering og har dermed ikke kort. Hvis du ikke har en digital avtale må du plassere et fysisk parkeringskort på innsiden av kjøretøyets frontrute slik at dette er kontrollerbart. 
 

Hva koster boligsoneparkering?

Boligsoneparkering koster kr. 2.000,- pr. år. Avgiften reguleres av kommunestyret i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. Innbetalt avgift refunderes ikke. 

Når på døgnet gjelder boligsoneparkeringen?

Se soneparkeringsskiltet. Beboere i boligsoner må være oppmerksom på at endringer av soner og trafikkreguleringer kan forekomme.

For hvor lang tid kan jeg kjøpe boligsoneparkering?

Boligsoneparkering skal betales forskuddsvis for 6 eller 12 måneder ad gangen. 
 

Hvor ofte blir man fakturert for boligsoneparkering?

Man blir fakturert i forhold til varigheten på avtalen man søker om. Eks. Bestiller du helårsavtale blir du fakturert en gang i året.
 

Hvor lang behandlingstid er det på søknaden?

Ved digital søknad får du svar med en gang. Ved manuell søknad kan behandlingstiden være inntil tre uker. 
 

Når er soneparkering gyldig?

Ved digital avtale er parkering gyldig med en gang avtalen er godkjent. Ved analog/manuell avtale er parkering gyldig når parkeringskort er synlig i frontruten. 
 

Hvor er kort/avtale gyldig?

Avtalen om boligsoneparkering er bare gyldig for det formålet, i den sonen og for det kjøretøyet eller det firma det er utstedt for. Parkeringsavtalen gjelder ikke på private eller reserverte parkeringsplasser. Ved bytte av kjøretøy, skal eventuelt parkeringskort innleveres før nytt kort utstedes.


Hva skjer dersom jeg skal flytte?

Ved flytting til en annen boligsone i Halden, kan restbeløp benyttes til ny avtale i ny sone. For å få til dette må du kontakte 
parkeringskontoret før flytting. Ved flytting ut av boligsoneområdet blir det ikke refundert restbeløp. 
 
 

Hvem har ansvar for at parkeringsavtalen er gyldig?

Det er bilførers ansvar å påse at kjøretøyet til enhver tid har gyldig digital parkeringsavtale eller gyldig p-kort.
 
 

Er jeg fritatt med HC-kort?

Ja. Alle med gyldig HC-kort kan parkere gratis på alle kommunale parkeringsplasser. 

Når må man fornye en parkeringsavtale?

Dere som har boligsoneparkeringskort eller årskort parkering (sone 1 og sone 2) må søke om nytt kort i god tid før det gamle går ut - minst en måned før. Det skal leveres inn ny søknad og du er selv ansvarlig for å huske på dette. Har du digital avtale ordner du dette selv her. Da vil du også bli varslet om når det er på tide å fornye avtalen. Skal du ha fysisk kort kan du få dette med en gang søknaden din er ferdig behandlet. Enten henter du det selv hos parkeringsetaten eller så får du det tilsendt i posten. Fakura blir utsendt etterpå.

Hva skjer ved misbruk av kort/avtale?

Halden kommune har til en hver tid rett til å kontrollere riktigheten av de opplysninger som gis. Overtredelse av bestemmelsene medfører en tilleggsavgift som trafikkbetjenten utsteder. Parkeringskort/parkeringsavtale kan inndras eller gjøres ugyldig ved melding til innehaveren, dersom avtalen viser seg å være inngått på grunnlag av uriktige opplysninger eller ved misbruk/ forfalskning av parkeringskortet. Forholdet kan meldes til politiet. I slike tilfeller tilbakebetales ikke innbetalt avgift for resten av aktuelle måneder. 

Kan jeg klage på avslag?

Ja. Etter forvaltningslovens § 28 er det adgang til å klage på eventuelt avslag på søknad om parkeringsavtale. En eventuell klage må sendes til Halden kommune v/trafikkavdelingen, postboks 150, 1751 Halden. Klagen bør inneholde de grunner den støtter seg til og nevne andre opplysninger som kan ha betydning for saken. Klagefristen er 3 uker og ankeinstans er Halden kommunes klagenemnd.
 

Finnes det en forskrift om boligsoneparkering?

Ja. Hvis du er skikkelig interessert kan du lese de formelle reglene om boligsoneparkering her: Lokalforskrift.pdf


 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 09.05.2014 09:29

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar