Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kommunale veitjenester

  Endret:02.02.2017 09:26 Emneord (los) Veier og vedlikehold

Halden kommune vedlikeholder veiene etter retningslinjer gitt i Drift- og vedlikeholdsstandard, et temahefte utgitt av Norsk kommunalteknisk Forening (NKF) i 1995. 

 
Vedlikehold av gatelegemet
Vedlikehold av faste dekker inbefatter asfaltdekker, brostein, skifer og betongheller, grunnarbeide og reasfaltering av slaghull, setninger, krakeleringer, sprekker, sporslitasje, gravinger o.l. som har medført skade i veidekket.
Virksomhet Teknisk forvaltning og Teknisk drift har ansvaret for gjennomføring av asfaltprogram inkl. for- og etterarbeid, som fresing, grøfterensk, oppretting, knusing av masser for gjenbruk o.l. 
Justering av eksisterende fartshumper/opphøyde gangfelt o.l. samt anleggelse av nye kummer hører også inn under denne tjenesten.

 
Grusdekker
Det foretas utbedring av hull og setninger ved grusing og skraping. Dette utføres etter en vedlikeholdsplan og ved akutte behov. Støvdemping av veier foretas etter en vedlikeholdsplan og ved akutte behov.
 
Vegetasjon, veier
et foretas kantslått langs vei og rydding ved veikryss og krysningspunkt for myke trafikanter. Dette utføres før skolestart i august mnd. og ved eventuelle oppståtte trafikkfeller ellers i sommerhalvåret. Tjenesten omfatter kun vegetasjon som vokser på offentlig/kommunal eiendom. Tjenesten omfatter all form for kantklipping, rydding av vegetasjon langs veier, samt  fjerning av sikthindrende vegetasjon i veikryss og krysningspunkt for myke trafikanter.
Grunneier/huseier er selv ansvarlig for å ivareta nødvendig beskjæring/fjerning av vegetasjon slik at veglovens krav til  frisikt ved egen adkomst, og i kryss der det er aktuelt tilfredsstilles. Vedkommende må også sørge for at vegetasjon ikke henger ut over egen grunn i lavere høyde enn 4,7 meter over vei, og 2,5 meter over gangvei/fortau.
 
Hekk og busker langs vei:
Vegetasjon

Hull i kommunal vei
Halden kommune oppfordrer alle bilister til å kjøre forsiktig spesielt i perioden med teleløsning, slik at ulykker og skader på kjøretøy unngås. I mars/ april og spesielt regnværsperioder oppstår det mange hull i veinettet og virksomhet Kommunalteknikk har på kort sikt ikke mulighet til å utbedre alt og må derfor prioritere lapping av veihull som anses som trafikkfarlig, for eksempel hull med dybde over 8 cm og skarpe asfaltkanter. I vinterhalvåret er asfaltmassene av en liten holdbar kvalitet (kaldasfalt med lite bindemiddel), noe som medfører at hull oppstår igjen, spesielt i veier med stor trafikk.
 
Det oppfordres til melde inn hull i vei til Halden kommune på hjemmesiden: www.halden.kommune.no, tlf. 69 17 45 00, eller på e-post: postmottak@halden.kommune.no.
 
Hull som krever øyeblikkelig avsperring av vei meldes til Halden kommune på
tlf. 69 17 45 00. Etter kontortid blir denne ledet til overordnet vakttelefon på Kommunalteknikk ved tastetrykk.

Riks- og fylkesvei
All vedlikehold av riksvei inkl. gang og sykkelvei med alle sideanlegg som feks. busslommer/ leskur osv. samt vedlikehold av fylkesvei utføres av Statens vegvesen.
 
Ta kontakt med Statens Vegvesen på følgende e-postadresse: firmapost-ost@vegvesen.no
 

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Eksterne lenker

 

 Vinterinfo

Vintervedlikehold
  • Brøyting og strøing
  • Opprettet: 16.06.2011 10:43

    Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
    Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
    postmottak@halden.kommune.no

    Vihar