Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Krav til privat avkjørsel

  Endret:24.06.2019 13:04 Emneord (los) Veier og vedlikehold, Byggesak

​Tekniske krav til utforming av private avkjørsler fra kommunal vei

Ved anleggelse av nye avkjørsler eller utvidet bruk av eksisterende avkjørsler må det søkes om tillatelse til dette etter Veglovens bestemmelser. Søknaden behandles av Halden kommune, Plan- og bygningsmyndigheten dersom avkjørsel ligger i regulert område. Dersom området ligger i uregulert område, eller adkomster ikke er regulert i reguleringsplan er det veimyndigheten som behandler søknaden. Halden kommune stiller følgende krav ved anleggelse eller utvidet bruk av en avkjørsel.
 

For at avkjørselstillatelse kan gis, skal følgende krav være innfridd:

 
1.
Søknaden skal inneholde opplysninger om hvilke eiendommer avkjørselen skal gjelde for, og om det på noen av dem vil bli drevet ervervsvirksomhet av en slik art at det vil føre med seg stor biltrafikk eller regelmessig transport med lastebiler. Sammen med søknaden sendes også tegning/kart som viser avkjørselens beliggenhet samt markering av siktsoner. For krav til størrelse på siktsoner vises det til Statens vegvesen sin håndbok N100.
 
2. 
Avkjørselen må ikke ligge høyere enn veikanten (kanten av den offentlige veien). På de første 2 m fra veikanten skal avkjørselen ha et jevnt fall på 6 cm (3%). På spesielt vanskelige steder kan det dispenseres, slik at lengden fra veikanten blir 1 m med jevnt fall på 3 cm (3%). Den private veien bør ikke ha større stigning/fall enn 125‰ (1:8). Avkjørselen må utformes på en slik måte at overvann, søle, grus etc. ikke blir ledet inn på den offentlige veien. Figur 3 viser minimumskrav til avkjørselen.
Krav til private avkjørsel-3.JPG
Figur 3. Minimumskrav til privat avkjørsel.
 
3.
Avkjørselen skal legges vinkelrett på den offentlige veien, og den må bygges slik at det blir god oversikt i krysset (kfr. siktsonene), samtidig som avkjørselen også skal føre til minst mulig ulempe for trafikken på den offentlige vei. Sammenkoblingen mellom avkjørselens sidekanter og den offentlige veis nærmeste kjørebanekant avrundes med en sirkel. Størrelsen på sirkelen bør vurderes ut fra bruken og de stedlige forhold, men radien må ikke være mindre enn 4 m. Se fig. 3.
 
4.
Der avkjørselen går over veigrøft, må det legges ned rør med minimum innvendig diameter 200 mm. Rørene legges på et godt komprimert fundament og på en slik måte at veigrøften ikke skades og grøftevannet får fritt avløp. Det er eierne/brukerne av avkjørselen som har ansvaret for stikkrennen og å holde denne åpen.
 
5.
Dersom avkjørselen er adkomst til garasje, må det foran garasjen være oppstillingsplass for bilen. Dersom den offentlige veien har status som samle- eller hovedvei må det anlegges snuplass på egen eiendom, slik at rygging ut på offentlig vei unngås.
 
6.
Avkjørsel til større butikk, bensinstasjon, kafé m.v. skal utformes som veikryss.
 
7.
Dersom det ved avkjørselen, med tilhørende rør/stikkrenner, oppstår feil eller mangler som etter påtale ikke blir rettet, kan kommunen stenge avkjørselen eller la manglene rettes for eiernes/brukernes regning. Det samme gjelder for innretninger og vekster som er nevnt i pkt. 1, samt dersom avkjørselen blir bygd eller nyttet i strid med den tillatelse som er gitt.
 
8.
Er tillatelse til avkjørsel gitt på det vilkår at eier/bruker er forpliktet til å foreta de endringer av avkjørselen som Halden kommune bestemmer, eller om nødvendig å flytte avkjørselen, plikter eieren/brukeren å gjøre dette uten utgift for kommunen. 

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 16.06.2011 10:44

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar