Tittel: Garasje/carport, bod og andre mindre frittliggende bygg under 50m2
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/byggesak/hva_skal_du_bygge/Sider/Frittliggende-bygning-inntil-50-m²-.aspx
Garasje/carport, bod og andre mindre frittliggende bygg under 50m2

Garasje/carport, bod og andre mindre frittliggende bygg under 50m2

Karine Engebretsen Endret:12.09.2019 12:46 Emneord (los) Byggesak

Frittliggende bygning på bebygd eiendom på inntil 50 m² (BRA eller  BYA) med avstand minimum 1,0 m fra nabogrensen kan settes i gang uten søknad, men forutsetter at

  • Være i samsvar med reguleringsplan eller bestemmelser i Kommuneplanens arealdel
  • Maksimal mønehøyde er 4,0 meter og gesimshøyde er 3,0 meter målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
  • Bygningen må være i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller.
  • Bygningen brukes som for eksempel garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus eller dukkestue.
  • Bygningen kan ikke inneholde beboelsesrom som kjøkken, stue, soverom eller våtrom eller brukes til overnatting.

Vegloven har bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisiktsoner og avstand til veimidte, som må følges. Tiltaket kan ikke oppføres i byggeforbudssonen etter jernbaneloven § 10. Bygningen må heller ikke plasseres over vann- og avløpsledninger.
Mer informasjon finner du her:Garasje bod ol desember 2017.pdf

Melde inn frittliggende bygning unntatt søknadsplikt
Når bygningen er ferdig må du melde den inn til kommunen, bruk dette meldeskjema.
Meldeskjema skal vedlegges tegninger og situasjonskart som viser bygningen plassering(avstand til eiendomsgrensen) og størrelse(areal og høyde). 

Tiltakshaver skal informere kommunen om bygningens plassering og ytre mål når den er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 03.06.2015 13:36
Du er her: Hjem > Teknisk > Byggesak > Hva skal du bygge? > Garasje/carport, bod og andre mindre frittliggende bygg under 50m2