Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Luftkvalitet i Halden

Henrik Meyer Endret:06.07.2018 14:53 Emneord (los) Natur og miljø

Utsikt over Halden mot Fredriksten festning (Foto Henrik D. Meyer).JPGLufta i Halden er som oftest fri for støv og er lite forurenset. Likevel kan det om vinteren og våren til tider være høy luftforurensning. Halden kommune overvåker dette. Du kan også følge med på dette.


Hva påvirker luftkvaliteten?

Veitrafikk med utslipp av eksos og asfaltstøv fra piggdekk utgjør en hovedkilde til lokal luftforurensning. Det er i hovedsak svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksid (NO2). 

I tillegg bidrar vedfyring og industri samt langtransportert forurensning. Været vil også være med å påvirke luftkvaliteten, da svevestøv vil virvles opp av vind og trafikk i tørrvær, mens nedbør vil hindre oppvirvling. Spesielle værforhold som temperaturinversjon, vil også kunne føre til høy luftforurensning. 
 

luftmålestasjon_vaterland.jpgSjekk luftkvaliteten nå!

Halden kommune har etablert en målestasjon for lokal luftkvalitet. Dette er i tråd med pålegg fra Miljødirektoratet om å gjennomføre midlertidige målinger av svevestøv (PM10) i ett år fra 1. januar 2018. Denne målestasjonen er etablert langs Fv.22 på Vaterland. Her måles svevestøv i to fraksjoner (PM10 og PM2,5). Resultatene fra målestasjonen er åpent tilgjengelig på den statlige nettsiden luftkvalitet.info hele tiden.

 

Hva er dårlig luft?

Forurensningsforskriften kapittel 7 setter grenseverdier for luftkvalitet. Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet har også utarbeidet luftkvalitetskriterier som tar hensyn til uønskede helseeffekter. Kriteriene er satt så lavt at de aller fleste er beskyttet mot skadelige effekter hvis de overholdes, og tilsvarer grønn varslingsklasse i tabellen nedenfor. I tillegg har vi i Norge satt oss nasjonale mål som er et nasjonalt ambisjonsnivå for fremtidig luftkvalitet. 
 
Avdeling for miljø og landbruk i Halden kommune følger opp luftkvalitetsmålingene og har et tett samarbeid med kommuneoverlegen når det gjelder helsevirkninger og helseråd knyttet til luftforurensning. I perioder med varig høy luftforurensning, vil det komme informasjon og anbefalinger om dette i kommunens egne informasjonskanaler. 
 

Luftkvalitet kan påvirke helsen

Luftforurensning kan gi negative helseeffekter. Forurensning i luften kan føre til utvikling av sykdom, forverre sykdom og forkorte levetiden. 

De mest sårbare for luftforurensning er barn, eldre og personer med underliggende sykdommer som luftveissykdommer (astma, KOLS) og hjerte-karlidelser. Fosterutviklingen kan også bli påvirket av forurenset luft. Kortvarig eksponering for luftforurensning gir hovedsakelig forverring av eksisterende sykdommer, mens langvarig eksponering også kan bidra til utvikling av sykdom.
 

Hvordan vurdere helseråd?

Det er utviklet helseråd knyttet til ulike nivåer av luftforurensning. Det kan du se i tabellen nedenfor. 

Målestasjonen på Vaterland er plassert i et område som vi antar er svært forurenset. Målingene vil derfor ikke kunne fortelle nøyaktig hvordan luftkvaliteten er i ulike deler av kommunen. For å følge helserådene er det derfor viktig å gjøre en vurdering utfra følgende:

 • Hva er hovedkilden nå?
  (Forenklet: PM10 = veitrafikk/piggdekk. PM2,5 = forbrenning/vedfyring/eksos)
 • Hvordan er jeg plassert i forhold til kilden?
 • Hvordan opplever jeg situasjonen?
Disse tre punktene vil kunne si noe om forurensningsnivået der du er og hvilken kategori helseråd det vil være mest reelt å forholde seg til. 


​Nivå
​Varslingsklasser
​Helsevirkninger
​Helseråd
​Lite
​GRØNN
​Liten eller ingen helserisiko
​Utendørs aktivitet anbefales
​Moderat
​ORANGE
​Moderat helserisiko
​Utendørsaktivitet kan anbefales for de aller fleste, men enkelte bør vurdere sin aktivitet i områder med mye trafikk eller høye andre utslipp.
Høy
RØD
​Betydelig helserisiko

​Barn med luftveislidelser (astma, bronkitt) og voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.
​Svært høy
LILLA
​Alvorlig helserisiko
​Personer med hjertekar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.


​Forebygging av luftforurensning

​Vi kan alle bidra til å minske utslipp av luftforurensning. Noen tiltak er:

 • Kjør med piggfrie dekk
 • Reis kollektivt eller kjør sammen med noen
 • Benytt utslippsfire transportmidler som sykkel eller el-bil
 • Riktig fyring med god trekk i peis og vedovn
 • Bytt ut en gammel vedovn med en ny, rentbrennende ovn
 • Dersom det er mulig, benytt alternative oppvarmingskilder istedenfor vedfyring på dager med høy luftforurensning
I tillegg kommer kommunale, statlige og fylkeskommunale tiltak slik som gatefeiing og salting med magnesiumklorid (binder veistøv), og mer langsiktige tiltak som tilrettelegging for bedre tilgang til kollektivtransport og gang- og sykkelstier.  

​Vil du vite mer om lokal luftkvalitet?
 Kontakt

 

Opprettet: 26.01.2018 09:36

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar