Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Prioriterte arter

Lisa Gustavsen Endret:18.12.2015 12:15
Tilskudd til tiltak for prioriterte arter – søknadsfrist  15. januar 2012
Tilskudd til tiltak for ”prioriterte arter” og ”utvalgte naturtyper” fra Direktoratet for naturforvaltning (kap. 1427 post 82).
 
Midlene skal gå til konkrete tiltak ute i marka, ikke bare til registrering, info m.v. av forekomster.
For 2012 kan søkes om tilskuddsmidler for tiltak rettet mot følgende naturtyper i Østfold:
 
Eiker: Skjøtsel rundt – eller skjøtsel av: Friske eiker > 2 m i omkrets 1,3 m (brysthøyde) over bakken.
  Hule eiker > 30 cm i diameter målt 1,3, m over marka.
Kalktjern
Kystlynghei (Hvaler)
Verdifull slåttemark / slåtteeng
Ålegras-eng (i sjø)
Høstingsskog
 
260px-CommonBlue(male)PolyommatusIcarus(LynneKirton)Jun2005.jpg

 
 
Tiltak rettet mot følgende arter i Østfold:
Amfibier  
 Storsalamander.
 
Pattedyr
 Skjeggflaggermus, skogflaggermus (brandtflaggermus)
 
Fugler   
 Hubro
 
Insekter
 Klippeblåvinge (Kjeldvika – Torpebukta, Halden)
 
Bløtdyr, kreps                   
 Elvemusling (Enningdalselva, Hobølelva), edelkreps 
 
Karplanter
 Dragehode (Jeløy), honningblom (Hvaler), rød skogfrue (Aremark), strandtorn (Råde), dvergålegras (Råde)
 
 

Mer informasjon om tilskuddsordningen finnes på hjemmesidene til:

 
Målet med tilskuddsordningen er å medvirke til å gjennomføre tiltak som sikrer prioriterte arter, og til aktiv skjøtsel eller typer tiltak som medvirker til å ta vare på eller opprette økologiske funksjonsområder for prioriterte arter.
 
Målgruppe for ordningen er grunneiere, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå.
I tillegg kan privatpersoner, landsdekkende organisasjoner, kommuner og institusjoner (museum, universitet, landbruksforetak, forskningsinstitusjoner) søke.
 

Hva slags tiltak kan få tilskudd?

• Skjøtsel, som t.d. rydding, hogst, slått, brenning, trepleie, ringbarking, inkludert utarbeiding av plan for de nevnte tiltak
• Biotopforbedrende tiltak; som t.d. graving av dam, masseuttak, planting, re-vegetering, tilrettelegge  vandringskorridorer, lage overvintringsplasser for storsalamander
• Tilpasse driftsform i jord- og skogbruk
• Restaurering
• Gjerding
• Innsamling og utsetting (flytting, re-introduksjon, innsamling av frø, osv.)
• Informasjon
• Kartlegging i samband med tiltak
 
Hvordan søke?
Direktoratet for naturforvaltning sitt elektroniske søknadskjema skal benyttes. Fristen for å søke er 15. januar 2012 (Merk dato!)
Elektroniske  søknadsskjema finnes på https://soknadssenter.dirnat.no/
 
Gå inn på ”Registrer deg som søker” til venstre.
 
Elektroniske søknader til høyre:
-Tilskudd til prioriterte arter – 2012
-Tilskudd til utvalgte naturtyper - 2012
Opprettet: 10.01.2012 15:15

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar