Tittel: SMIL-midler
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/miljøoglandbruk/skogogjordbruk/jordbruk/tilskudds- og støtteordninger/SMIL-midler/Sider/side.aspx
SMIL-midler

SMIL-midler

  Endret:09.07.2018 12:13 Emneord (los) Landbruk

grasdekt buffersone.jpg

SMIL er spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap. SMIL omfatter tilskudd til miljøinnsats utover det som blir forventet av vanlig jordbruksdrift.

 
SMIL er en tilskuddsordning som samler fire tidligere miljøtiltaksordninger innen temaene kulturlandskap, forurensing og planleggingsprosjekter. Tilskuddene skal gå til tiltak ut over det som forventes eller kreves ved vanlig landbruksdrift.
 
Det er kommunene som gjør vedtak om tilskudd, og hver kommune har også sine lokale prioriteringer og bestemmelser. Tilskuddsprosenten avhenger av hva slags tiltak det er snakk om, og kan variere noe fra kommune til kommune.
 

Hvem kan søke?

Gårdbrukere må ha Miljøplan trinn 2 for å søke om tilskudd. Ellers kan enhver som er registrert i Enhetsregisteret søke, når det er gjort avtale med grunneier på forhånd om gjennomføring av prosjekt/tiltak. Se spesielt i "Kommentarer til forskriften".
Kommunens vedtatte Tiltaksstrategi 2013-2016 jord og skog.pdfTiltaksstrategi 2013-2016 jord og skog.pdf  legger føringer for bruken av midlene. Se også: 

Eksempel på tenkte tiltak:

 • Historielaget og gårdbrukerne i ei grend planlegger og lager en sti som omfatter gammelt vegfar, husmannsplasser, fiskeplass, gravhauger, utsiktspunkter og ei gammel slåtteng.
 • Gammel dyrka mark holder på å gro igjen. Det ryddes, gjerdes og det slippes på beitedyr.
 • Gamle, verneverdige bygninger blir restaurert.
 • En bekk som ble lukka under bakkeplanering på 70-tallet tar ikke unna flomvannet. Det legges nytt og steinsikra åpent løp, med en rensedam i øverenden. 

Andre aktuelle tiltak:

 • tilrettelegging for bedret tilgjengelighet og opplevelser i landskapet
 • ivaretakelse av biologisk mangfold, gammel kulturmark, freda og verneverdige bygninger
 • Investeringer i beitefelt
 • Kulturminner og kulturmiljøer
 • Inntaks- og nedløpskummer
 • Omlegging til mer miljøvennlig og estensiv drift på spesielt erosjonutsatte arealer
 • Miljøplantinger ( leplantinger, vegetasjonssoner og landskapsplantinger )
 • Økologiske rensedammer
 • Avskjæringsgrøfter
 • Oppdimensjonering av lukka løp
 • Åpne kanaler til erstatning for åpne løp
 • Terskler i åpne løp 

Søknadsfrist

 • 1. mai og 1.oktober

 Kontakt

 

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 10.11.2011 12:18
Du er her: Hjem > Teknisk > Miljø og landbruk > Skog- og jordbruk > Jordbruk > Jordbruk - Tilskudds- og støtteordninger > SMIL-midler