Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Viltforvaltning

  Endret:14.06.2019 11:55 Emneord (los) Landbruk, Natur og miljø

Kommunen har ansvar for viltforvaltningen etter NaturmangfoldlovenViltloven og Lov om laksefisk og innlandsfisk mv.v og underliggende forskrifter.

elg.jpgViltlforvaltningen omfatter alle viltlevende landpattedyr, amfibier og krypdyr. Det overordnede målet for
forvaltningen er å sikre viltet og viltets leveområder slik at naturens produktivitet og artsrikdom blir tatt vare på.

Viltnemnda og viltforvaltningen i kommunen er lagt under Avdeling for miljø og landbruk (Landbrukskontoret).

Viltnemnda i Halden består av:

Leder:        Stein Bukholm (H)
Nestleder: Mariann Melhus Faraasen (H)
                  Vegar Johansen (FRP)
                  Sandra Marie Bøe Myrvang (AP)
                   Jan Magnar Hansen (AP)

Vara:
           Yngvar Holt (Sp)
            Terje Martin Lie (H)
            Marius Bjørndalen (AP)
            Øystein Jensen (Ap)

Viltnemndas hovedoppgaver er:

  • Forvaltning etter aktuelle lover og forskrifter knyttet til viltforvaltningen
  • Høringsinnstans for aktuelle saker knyttet til vilt og viltforvaltning
  • Fallviltarbeid (påkjørt og skadet vilt)
  • Fellingstillatelser hjortevilt og bever
  • Organisering og godkjenning av vald knyttet til jakt​

Fallvilt og skadet vilt
Det er kommunens plikt å sørge for ettersøk av skadet vilt samt håndtering av fallvilt av elg, rådyr og hjort. 

  • Ved viltulykke ring umiddelbart politiets servicetelefon 02800 eller kommunens vakttelefon 96943044. Husk å merke stedet der viltet ble påkjørt eller vent på kommunens ettersøksjeger. 
  • Ved observasjon av skadet eller sykt vilt ring kommunens vakttelefon 96943044.

Bruk av kunstig lys under ettersøk av påskutt hjortevilt
Ved ettersøk av påskutt hjortevilt kan jegeren nå bruke kunstig lys. Jegeren skal først varsle politi, jaktrettshaver og kommunen om bruken av kunstig lys før ettersøket tar til. Dersom varsling i vesentlig grad vil forsinke ettersøket, kan begrunnet melding om slik bruk av kunstig lys sendes samme instans umiddelbart etter avsluttet søk. Kommunen kan varsles med sms til telefonnummer 913 35 230 (Stein Bukholm) eller 906 57 973 (Torbjørn Fosser). 

Spørsmål
For skjema og informasjon, se fane til høyre.

Spørsmål om jakt og viltforvaltning kan stilles til:

Torbjørn Fosser
Telefon 906 57 973
e-post: torbjorn.fosser@halden.kommune.no 


Jakt og jakttider

Alt vilt er fredet dersom ikke annet er bestemt i lov eller vedtak med hjemmel i lov.

Retten til jakt tilhører grunneiere. For å sikre en forsvarlig utnyttelse av ressursene, er det ønskelig at rettighetshaverne utarbeider driftsplaner. I de fleste tilfeller krever dette at flere grunneiere samarbeider om forvaltingen over et større geografisk område.
 
Alle som skal utøve jakt eller fangst må ha bestått en obligatorisk jegerprøve. Alle som skal jakte rådyr, elg, hjort, sel eller reinsdyr med rifle skal årlig bestå en nærmere spesifisert skyteprøve. I tillegg skal alle som jakter rådyr, elg eller hjort ha tilgang til en godkjent ettersøkshund. Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år, og den som utøver jakt på storvilt må være fylt 18 år.
 

Rovviltskader
Om det skulle bli rovviltskader på beitedyr i 2018 har Fylkesmannen beredskapstelefon som er betjent i beitesesongen.
Beredskapstelefon for akutte rovvilthendelser er betjent i beitesesongefra 15. mai til 15. september.
Telefonnummer 481 97 903 

Opprettet: 07.11.2011 09:17

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar